top of page

Cerdded ym Mhowys

Mae Canolbarth Cymru yn wlad gerdded. Trwy hyn rydym yn golygu, mewn unrhyw fan penodol, y bydd yr olygfa mor wych fel y byddwch am fynd ychydig ymhellach i mewn iddo. Ac yn gyffredinol cerdded yw'r ffordd orau.

 

Yn sicr ni fyddwch yn cael unrhyw drafferth dod o hyd i lwybr troed. I ddechrau mae gennym ddau o 15 Llwybr Cenedlaethol Prydain. 

 

Un o nhw,Llwybr Clawdd Offa, yn ymdroelli trwy Ganolbarth Cymru fel rhan o daith 177 milltir y pleidleisiodd Lonely Planet yn un o deithiau cerdded muriau gorau’r byd – ynghyd â Wal Berlin, Mur Hadrian a Wal Fawr Tsieina.

 

Yr un arall,Ffordd Glyndwr, mae gennym yn gyfan gwbl i ni ein hunain. Pedol enfawr yn troi o un ochr i Gymru i’r llall yn cysylltu’r Trallwng, Machynlleth a Threfyclo (yr unig dref yng Nghymru sydd ar ddau Lwybr Cenedlaethol).

 

Mae gennym dri llwybr dyffryn afon syfrdanol - yLlwybr Dyffryn Gwy, y Ffordd Hafren a'rLlwybr Taf – a thaith gerdded ar draws Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i gyd.

Mae'rFfordd Epynt yn llwybr cymharol newydd ar draws tir y Weinyddiaeth Amddiffyn, yn cynnig golygfeydd di-rwystr aFfordd y Bannau yn cynnig wythnos gyfan o gerdded i'r rhai sydd am ei chwblhau ar yr un pryd.

 

Mae tri o’n llwybrau byrrach yn cynnig cipolwg ar hanes lleol a rhai o’r golygfeydd gorau ym Mhrydain -Cefnffordd Ceri,Taith Ann Griffiths aPererindod Melangell& nbsp;

 

Mae gennym ni deithiau cerdded bywyd gwyllt, llwybrau tref a llwybrau tynnu. Teithiau cerdded yn gysylltiedig â beirdd, emynwyr, porthmyn a seintiau. Teithiau cerdded gwastad ag wyneb da sy'n berffaith ar gyfer cadeiriau gwthio a chadeiriau olwyn. 

 

Rydyn ni hyd yn oed ar yr 870 milltirLlwybr Arfordir Cymru. Ddim yn ddrwg i ranbarth heb arfordir ond mae Machynlleth wedi bod yn werth dargyfeirio erioed.

 

Edrychwch ar y daith gerdded ddiweddaraf i ymddangos ar ein gwefan,

Llwybr cerdded pellter hir (140 milltir) gan ddilyn llwybr yCalon Cymru Llinell llwybr rheilffordd golygfaol.

 

Gan ddechrau yn hen dref reilffordd Craven Arms, mae'r llwybr yn mynd trwy dirluniau ucheldirol, coetir ac aberol wrth iddo droelli ei ffordd i arfordir De Cymru. 

 

Gan gysylltu’r holl orsafoedd rheilffordd ar hyd y llwybr, mae’r llwybr hefyd yn croestorri â rhai llwybrau ysblennydd gan gynnwys Ffordd Swydd Amwythig, Llwybr Clawdd Offa, Llwybr Glyndŵr, Ffordd y Bannau a Llwybr Arfordir Cymru.

 

Neidiwch ar y trên a mwynhewch deithiau cerdded gwych ar hyd y lein, yr holl ffordd o Craven Arms i Lanelli, ar gyfer anturiaethau tripio undydd i fforio aml-ddiwrnod.

I archebu arweinlyfr y Llwybr ac i gael disgrifiadau o lwybrau ewch i  www.heart-of-wales.co.uk

AlynWallace-136_DeparturesRT.jpg

Cerdded

easton_powys_3038.png

Mae diogelwch yn hollbwysig er mwyn sicrhau profiad pleserus a di-ddigwyddiad. Dyma rai awgrymiadau i'ch helpu chi #DarganfodPowys yn ddiogel:

1. Cynlluniwch eich Llwybr:

 • Cyn cychwyn, cynlluniwch eich llwybr cerdded yn drylwyr. Ystyriwch y pellter, y dirwedd, a'r amser amcangyfrifedig sydd ei angen i gwblhau'r daith gerdded.

 • Sicrhewch fapiau neu defnyddiwch apiau llywio dibynadwy i ymgyfarwyddo â'r ardal.

2. Gwiriwch Amodau Tywydd:

 • Cadwch lygad ar ragolygon y tywydd cyn eich taith gerdded. Gall tywydd Powys amrywio, felly byddwch yn barod am newidiadau mewn amodau.

 • Gwisgwch yn briodol ar gyfer y tywydd, a dewch â haenau ychwanegol ac offer gwrth-ddŵr os oes angen.

3. Hysbysu Rhywun:

 • Rhowch wybod i rywun beth yw eich cynlluniau cerdded, gan gynnwys eich llwybr arfaethedig a'ch amser dychwelyd amcangyfrifedig.

 • Cariwch ffôn symudol wedi'i wefru'n llawn ar gyfer argyfyngau, ond byddwch yn ymwybodol y gall fod gan rai ardaloedd anghysbell signal cyfyngedig.

4. Gwisgwch Esgidiau Addas:

 • Gwisgwch esgidiau cryf, cyfforddus sy'n addas ar gyfer y tir y byddwch chi'n cerdded arno. Boed yn llwybrau garw neu lwybrau hamddenol, mae esgidiau addas yn hanfodol.

5. Hanfodion Cario:

 • Paciwch eitemau hanfodol, gan gynnwys dŵr, byrbrydau, pecyn cymorth cyntaf, a map. Os ydych chi'n cynllunio taith gerdded hirach, ystyriwch gario cwmpawd a thortsh.

 • Mae eli haul a het yn ddymunol mewn tywydd heulog, a gall ymlid pryfed fod yn ddefnyddiol mewn rhai ardaloedd.

6. Parchu Bywyd Gwyllt a Da Byw:

 • Os byddwch yn dod ar draws bywyd gwyllt, arsylwch o bell ac osgoi tarfu ar anifeiliaid.

 • Os ydych yn cerdded trwy gaeau gyda da byw, dilynwch y Cod Cefn Gwlad: caewch giatiau y tu ôl i chi, cadwch gŵn dan reolaeth, a rhowch ddigon o le i anifeiliaid.

7. Byddwch yn Ystyriol o Dir:

 • Byddwch yn ymwybodol o'r dirwedd a'ch galluoedd corfforol eich hun. Efallai y bydd gan rai ardaloedd esgyniadau serth neu lwybrau anwastad.

 • Cadw at lwybrau dynodedig a llwybrau troed cyhoeddus, ac osgoi eiddo preifat.

8. Parodrwydd Argyfwng:

 • Ymgyfarwyddwch â rhif cyswllt y gwasanaethau brys (999 neu 112 yn y DU).

 • Cariwch chwiban i ddangos am help os oes angen.

9. Dilynwch y Canllawiau Lleol:

 • Cadw at unrhyw ganllawiau neu gyfyngiadau lleol, yn enwedig mewn gwarchodfeydd natur neu ardaloedd gwarchodedig.

 • Gwiriwch am unrhyw lwybrau sydd ar gau neu gyngor cyn cychwyn ar eich taith gerdded.

10. Byddwch yn Gyfrifol yn Amgylcheddol - Ychwanegu:

- Peidiwch â gadael unrhyw olion - cariwch eich sbwriel gyda chi a pharchwch yr amgylchedd naturiol.

- Dilynwch y Cod Cefn Gwlad ac unrhyw ganllawiau penodol a ddarperir ar gyfer yr ardal yr ydych yn ei harchwilio.

Trwy ddilyn yr awgrymiadau diogelwch hyn, gallwch wneud y gorau o'ch profiad cerdded ym Mhowys tra'n sicrhau eich lles a chadw harddwch naturiol yr ardal.

Hiking Boots
Walking Trails

Cylchlythyr & Llwybrau Cymunedol

Chwilio yn ôl:

Erwood: Riverside Walk

Destination:

Cambrian Mountains

Nearest Town:

Builth Wells

Distance:

Builth Wells Town Walk: Three Bridges

Destination:

Cambrian Mountains

Nearest Town:

Builth Wells

Distance:

1.75

Knighton, Ffrydd Wood and The Elan Valley Pipeline

Destination:

Offas Country

Nearest Town:

Knighton

Distance:

2.5

Builth Wells Town Walk: Golf Links Walk

Destination:

Cambrian Mountains

Nearest Town:

Builth Wells

Distance:

3.5

Builth Wells Town Walk: Penddol Rocks

Destination:

Cambrian Mountains

Nearest Town:

Builth Wells

Distance:

2.5

Knighton and Cwm Ifor Dingle Walk

Destination:

Offas Country

Nearest Town:

Knighton

Distance:

4

Builth Wells Town Walk: The Groe

Destination:

Cambrian Mountains

Nearest Town:

Builth Wells

Distance:

1.5

Builth Wells: Banc y Celyn Walk

Destination:

Cambrian Mountains

Nearest Town:

Builth Wells

Distance:

9.5

Beguildy Circular Trail

Destination:

Offas Country

Nearest Town:

Knighton

Distance:

bottom of page