top of page
Scout-March-2014-Wen-Tom-1600.jpg

Antur
Chwaraeon

Chwaraeon Antur 

Mae Powys, gyda’i thirweddau amrywiol a’i harddwch naturiol, yn darparu cefndir gwych ar gyfer amrywiaeth o chwaraeon antur. P'un a ydych chi'n chwilio am ruthr adrenalin neu brofiad mwy hamddenol yn yr awyr agored, mae gan Bowys rywbeth at ddant pawb sy'n mwynhau antur. Dyma rai chwaraeon antur y gallwch eu mwynhau ym Mhowys

 • Dringo creigiau ac abseilio:

 • Mae tirweddau garw Powys, gan gynnwys Bannau Brycheiniog, yn cynnig cyfleoedd gwych ar gyfer dringo creigiau ac abseilio. Gall dringwyr profiadol fynd i'r afael â llwybrau heriol, tra gall dechreuwyr ddod o hyd i fannau addas i ddysgu o dan arweiniad hyfforddwyr lleol.

 

 • Beicio mynydd:

 • Archwiliwch lwybrau golygfaol ac ardaloedd coediog Powys ar feic mynydd. Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a lleoliadau eraill yn cynnig amrywiaeth o lwybrau sy’n addas ar gyfer lefelau sgiliau gwahanol. Profwch wefr disgyniadau lawr allt a'r boddhad o orchfygu esgyniadau heriol.

 

 • Ogofa a Tyllu:

 • Archwiliwch ryfeddodau tanddaearol Powys trwy archwilio ei ogofeydd calchfaen a'i llwybrau tyllau. Gall tywyswyr profiadol eich arwain trwy dirweddau tanddaearol hynod ddiddorol, gan ddatgelu siambrau cudd a ffurfiannau daearegol unigryw.

 

 • Rafftio dŵr gwyn:

 • Mae Powys wedi'i chroesi gan afonydd sy'n darparu'r lleoliad perffaith ar gyfer rafftio dŵr gwyn. Ewch i’r afael â’r dyfroedd gwyllt gyda thywyswyr profiadol ar afonydd Gwy ac Wysg am antur gyffrous sy’n cyfuno gwaith tîm a chyffro.

 

 • Cyrsiau Rhaffau Uchel:

 • Profwch y wefr o hedfan drwy'r coed ar linell sip neu heriwch eich hun ar gyrsiau rhaffau uchel. Archwiliwch weithgareddau awyr sy'n profi eich dewrder ac yn darparu golygfeydd syfrdanol o'r tirweddau cyfagos.

 • Paragleidio a Barcuta:

 • Hedfan uwchben tirweddau prydferth Powys gyda phrofiadau paragleidio neu barcuta. Lansiwch o fannau uchel a mwynhewch yr ymdeimlad o hedfan rhydd wrth fwynhau golygfeydd panoramig o gefn gwlad Cymru.

 

 • Beicio cwad:

 • Llywiwch ar lwybrau oddi ar y ffordd a llwybrau coetir ar antur beiciau cwad. Mae profiadau beicio cwad ym Mhowys yn cynnig ffordd gyffrous o archwilio cefn gwlad wrth fwynhau gwefr beicio oddi ar y ffordd.

 

 • Canŵio a chaiacio:

 • Ewch i’r dŵr ac archwilio Powys o safbwynt gwahanol trwy ganŵio neu gaiacio ar ei llynnoedd a’i hafonydd. Mae dyfroedd tawel Llyn Efyrnwy a dyfroedd gwyllt heriol Afon Gwy yn darparu opsiynau amrywiol ar gyfer anturiaethau dŵr.

 

 • Heicio a Rhedeg Llwybr:

 • Er nad yw'n gamp eithafol, gall heicio a rhedeg llwybrau gynnig profiad awyr agored anturus ym Mhowys. Archwiliwch y rhwydwaith helaeth o lwybrau ym Mannau Brycheiniog neu Gwm Elan, gyda llwybrau ar gyfer cerddwyr achlysurol a rhedwyr llwybr profiadol.

 

 • Balwnio Aer Poeth:

 • Drift yn dawel uwchben tirweddau Powys mewn balŵn aer poeth. Mwynhewch antur dawel gyda golygfeydd panoramig o gefn gwlad, gan gynnwys bryniau tonnog, llynnoedd, a thirnodau hanesyddol.

 

Cyn cychwyn ar unrhyw chwaraeon antur, mae'n bwysig blaenoriaethu diogelwch a, lle bo angen, ceisio arweiniad gan ddarparwyr a thywyswyr chwaraeon antur lleol.

 

P'un a ydych chi'n jynci adrenalin neu'n rhywun sy'n chwilio am brofiad mwy hamddenol yn yr awyr agored, mae Powys yn cynnig amrywiaeth eang o chwaraeon antur sy'n addas ar gyfer pob dewis a lefel sgiliau.

Running
bottom of page