top of page
_BWF5406.jpg

Crucywel

Crucywel

Ansawdd, nid nifer, sy'n gwerthu Crucywel. Mae ei Stryd Fawr arobryn wedi'i leinio ag amrywiaeth ddeniadol o siopau annibynnol anaml iawn y byddwch chi'n eu gweld i gyd mewn un lle, gyda chock-a-bloc a blwch siocled yn aros i'w gweini. Ychwanegwch bensaernïaeth Sioraidd a lleoliad godidog Dyffryn Wysg a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn y gymysgedd, a byddwch yn gweld pam fod gan y dref fach hon enw mor fawr.

Mae'n fach ond wedi'i ffurfio'n berffaith. Dywed rhai mai hon yw tref fach fwyaf perffaith Cymru. Yn sicr mae ganddo'r clod i awgrymu y gallai hynny fod yn wir. Yn 2018 coronwyd Stryd Fawr Crucywel yn enillydd cyffredinol Gwobrau Stryd Fawr Prydain Fawr ar gryfder ei rhwydwaith ffyniannus o fusnesau annibynnol a mentrau a arweinir gan y gymuned.

 

Dewisodd y Sunday Times Crucywel fel y ‘Lle Gorau i Fyw’ yng Nghymru 2019. Yn fwy ffansïol, efallai, fe wnaeth The Times ei fedyddio fel ‘Knightsbridge on Usk’ am ei ‘harddwch syfrdanol’.

 

Crucywel Cyfforddus

Hyperbole o'r neilltu, byddwch yn cael y llun. Mae pawb i weld yn syrthio mewn cariad â Chrucywel, ymwelwyr a phobl leol fel ei gilydd. Yn ddiamau, mae’n gefnog, gyda’i chyfran deg o bobl sy’n dianc o fywyd y ddinas ac yn ymddeol o safon uchel. Ond nid yw wedi'i foneddigeiddio o bell ffordd. Mae hwn yn lle dymunol i fyw a gweithio ynddo ar gyfer poblogaeth eang, gyflawn o drigolion hirsefydlog, adlewyrchiad efallai o'r ffordd organig y mae'r dref wedi esblygu dros y blynyddoedd.

 

Yn wahanol i drefi eraill yng Nghymru (ac mewn mannau eraill) sydd wedi ailddyfeisio eu hunain bron dros nos fel cyrchfannau siopa ‘chic’ (dim enwau, dim dril pecyn), mae cynnydd Crucywel i fri wedi bod yn raddol a phwyllog – ac mae’n teimlo’n fwy naturiol fyth iddo.

 

Mae ‘naturiol’ ac ‘organig’ yn ddisgrifiadau addas. Un o’r tlysau niferus ym basged siopa Crucywel yw’r Natural Weigh sydd wedi ennill gwobrau ac sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd, sef siop ddiwastraff gyntaf Cymru lle byddwch chi’n dod â’ch cynhwysydd neu fasged eich hun i stocio popeth o rawnfwyd brecwast i sbyngau compostadwy.

 

Yn eich gwasanaeth

Mae dameg fawreddog golygfa siopa Crucywel i’w chael ar draws y ffordd. Mae Webbs yn dal cymeriad Crucywel yn berffaith. Dechreuodd yr emporiwm hwn ei fywyd yn y 1930au fel gwasanaeth dosbarthu paraffin gostyngedig, gan adeiladu'n raddol dros y blynyddoedd i ddod yn siop adrannol un-o-fath sy'n denu cwsmeriaid o bell ac agos. Wedi'i redeg gan deulu ac yn eiddo i'r teulu, ei ethos yw ansawdd a gwasanaeth personol. Ac mae'n gwerthu (bron) popeth, o ddodrefn pen uchel i wrtaith, bagiau o hoelion i nwyddau trydanol, llifiau cadwyn i lestri mân.

 

Mae ar gornel y stryd yn wynebu sefydliad arall yng Nghrucywel. Mae’r Bear Hotel, un o dafarndai coetsis prysuraf ac enwocaf Cymru, wedi bod yn croesawu teithwyr ers dros 500 mlynedd. Mae’n lle clyd o gilfachau, holltau a choridorau â phaneli pren rhyfedd, lle’r oedd y di-raen yn edrych yn fabwysiedig ymhell cyn iddo ddod yn ffasiynol. Mae'n hysbys bod gwesteion yn ciwio i suddo i'r soffa wrth ymyl y tân coed agored.

 

Yn ôl ar y stryd mae Nicholls, siop ‘ffordd o fyw wledig’ fawr arall gyda dilynwyr ffyddlon am ei harddangosiadau hyfryd o ffasiwn ac anrhegion. Mae wedi’i amgylchynu gan siopau sy’n gwerthu dillad a llyfrau bwtîc (‘Siop Lyfrau Annibynnol y Flwyddyn’ 2020, dim llai), hen bethau a danteithion crefftus, cig a llysiau fferm-ffres, papurau newydd a chwrw crefft, blodau, celf, gwin, bara, crisialau iachusol. ac offer awyr agored.

 

Ysbryd cymunedol

Arweiniodd ymdeimlad cryf y dref o gymuned at greu, ger y prif faes parcio, CRiC (Canolfan Adnoddau a Gwybodaeth Crucywel), ffynhonnell wych o wybodaeth leol, mapiau ac arweinlyfrau. Mae yna hefyd oriel a chaffi celf a chrefft ardderchog (mae gennych ddigonedd o ddewis o ran lleoedd i fwyta ac yfed yng Nghrucywel).

 

Am seibiant o siopa ewch i Barc y Castell. Mae’n bosibl y byddwch chi’n dal gêm griced yma yn yr haf, yn cael ei chwarae ochr yn ochr â’r parc yng nghysgod adfeilion cas Castell Crucywel, cadarnle Normanaidd yn dyddio o’r 1270au. Yna gwnewch eich ffordd i lawr Bridge Street, stryd hynaf y dref gyda bythynnod swynol o’r 18fed ganrif wedi’u paentio â phastel, i bont hynafol Crucywel dros yr Afon Wysg a Bullpit Meadow, man gwyrdd deniadol arall.

 

Mae cymeriad cosmopolitan y dref ar ei anterth bob haf pan ddaw Y Dyn Gwyrdd i’r dref (mewn gwirionedd, mae’r fersiwn agos-atoch hon o Glastonbury yn digwydd rhyw filltir i ffwrdd ar Stad Glanusk, ond i fynychwyr yr ŵyl mae teithiau i Grucywel yn rhan hanfodol o y profiad). Mae rhywbeth yn digwydd bob amser yn y gymuned egnïol, llawn egni hon o 2,000 o bobl, sydd hefyd yn cynnal gwyliau cerdded, llenyddol a cherddoriaeth glasurol.

 

Beth sydd ddim i'w hoffi?

_BWF5833.jpg

CURIOSIAETHAU A SYLWADAU

 

 • Crug Hywel. Mae’r mynydd gwastad sy’n ymlwybro dros doeon Crucywel yn gyfrifol am enw Seisnigedig y dref. Gelwir y gaer Oes Haearn ar y copa, ei rhagfuriau mewn cyflwr da mewn mannau, yn Crug Hywel (‘Howell’s Fort’).

 •  

 • Peidiwch â cholli'r hyfforddwr. Mae cwrt coblog Gwesty’r Bear, porth bwa ‘Post Horses’ a’r cwrt mewnol yn adlewyrchu ei rôl flaenorol fel man aros pwysig i goetsis llwyfan ar y llwybr o Lundain i Abergwaun. Mae nodyn atgoffa arall y tu mewn: amserlen 1852 ‘Coaches and Mails’ (‘Coetsys post dyddiol 7am. Aberhonddu, Llundain a Chaerfyrddin.’)

 •  

 • Mynydd uchel. Beth yw cysylltiad Crucywel â Mynydd Everest? Cafodd mynydd uchaf y byd ei fapio am y tro cyntaf gan Syr George Everest, Syrfëwr Cyffredinol India, a oedd yn byw yn Gwernvale, maenordy Sioraidd ar gyrion y dref sydd bellach yn westy (Gwesty’r Manor).

 •  

 • Cerrig ac esgyrn hynafol. Mae’r casgliad o gerrig hynafol wrth ymyl yr A40 wrth fynedfa’r Manor Hotel yn weddillion beddrod siambr Neolithig cynnar, yn dyddio o tua 4,200–3,000CC. Mae o bwysigrwydd cenedlaethol oherwydd y mewnwelediad y mae’n ei roi i arferion claddu a defodol cynhanesyddol.

 •  

 • Pont yn rhy bell. Mae pont gul Crucywel dros afon Wysg yn dipyn o fambŵsler. Yn dyddio o'r 16eg ganrif, mae'n ymddangos ei fod yn chwarae tric conjuring gyda'i hyd: mae 13 bwa i'w gweld o'i ben dwyreiniol, a dim ond 12 sydd i'w gweld o'r gorllewin.

 •  

 • Yma daw'r haul. Mae Crucywel wedi’i gysgodi gan rostiroedd uchel a mynyddoedd i’r gorllewin, gan greu’r hyn a elwir yn ardal cysgodi glaw. Pan fydd tywydd gwlyb y gorllewin yn dod i mewn mae’n llawer sychach yma nag mewn trefi yn y bryniau ychydig filltiroedd i ffwrdd.

_BWF5630.jpg
_BWF5412.jpg
_BWF5534.jpg

DYDD YN Y BYWYD

Mae mwy na digon i’ch cadw’n brysur am ddiwrnod llawn yng Nghrucywel. Nid oes rhaid i chi fynd i’r afael â’r lleoedd isod mewn unrhyw drefn benodol, er ein bod wedi eu rhestru mewn ffordd a ddylai eich helpu i gael y gorau o’ch ymweliad. Os oes gennych lai o amser i'w dreulio yn y dref, dewiswch y lleoedd sy'n tanio'ch chwilfrydedd - a dewch yn ôl rywbryd eto i orffen y swydd.

 

CRiC

Eich man galw cyntaf. Bydd staff cynorthwyol yn y ganolfan wybodaeth gymunedol hon yn eich cyfeirio at y cyfeiriad cywir. Mae hefyd yn ffynhonnell dda o lyfrau, canllawiau a mapiau.

 

Castell Crucywel

Fel llawer o gadarnleoedd Normanaidd yng Nghymru, roedd y castell hwn yn wreiddiol yn achos mwnt a beili elfennol o bren a phridd. Roedd yn cael ei adnabod weithiau fel Castell Ailsby (ar ôl warder o’r 13eg ganrif), roedd yn rheoli llwybr strategol uwchben Afon Wysg rhwng y Fenni ac Aberhonddu.

 

Ailfodelwyd y castell â cherrig ym 1272 gan Syr Grimbald Pauncefote (gweler Eglwys Sant Edmwnd), a goroesodd tan wrthryfel Owain Glyndŵr yn gynnar yn y 15fed ganrif, pan adawodd ymosodiad ef yn adfeilion. Ni orffennodd gwŷr Glyndŵr y gwaith o gwbl, oherwydd mae’r tŵr dwyreiniol ac mae rhan o’r porthdy yn dal i fodoli, yn agos at y twmpath pridd gwreiddiol – sydd bellach wedi’i orchuddio â choed – yn edrych dros fan gwyrdd dymunol a maes chwarae i blant.

 

Y Stryd Fawr a thu hwnt

Mae siopa yng Nghrucywel ychydig fel crwydro o gwmpas y Tardis. Mae'n ymddangos bod gofod - ac amser - yn ehangu. Sut maen nhw'n llwyddo i'w ffitio i gyd mewn ardal mor fach?

 

Dim ond dechrau’r cyfan yw Webbs o Grucywel, Nicholls a Natural Weigh (gweler prif ddisgrifiad y dref am ragor ar y rhain). Maent yn rhannu gofod palmant gyda bwtîc ffordd o fyw CwCw, Book-ish, Grenfell & Sons groser, Cashell & Meibion delicatessen a chigyddion, Beatrice & Hen bethau a thu mewn addurniadol Maud, cigyddion crefftus FE Richards, Crickhowell News, gwerthwr blodau Petals, Crickhowell Adventure, siop cartref a ffordd o fyw Maison 50, Oriel Tower, Grisialau a Holisteg, hen bethau The Emporium, Maiflour Bakery…mae’n hollgynhwysfawr, heb sôn am flinderus, rhestr. Fe welwch nhw i gyd – a mwy – yn y Stryd Fawr ac o’i chwmpas.

Eglwys Sant Edmwnd

Mae meindwr tal, miniog yr eglwys hon o ddiwedd y 13eg ganrif/dechrau'r 14eg ganrif i'w gweld yn glir uwchben y toeau. Seren Gradd II sydd wedi’i restru, mae ganddo du mewn gwych – mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys dwy ffenestr ym mhen gorllewinol yr eiliau, cofebion cyfnod a delwau’r Fonesig Sybil Pauncefote o Gastell Crucywel, a adeiladodd yr eglwys, a’i gŵr Syr Grimbald, sy’n darparu cysylltiad diddorol. gyda chadarnle y Normaniaid.

 

Taith gerdded glan yr afon

Dilynwch y llwybr troed tua’r gogledd o’r bont ar draws afon Wysg am daith gerdded hyfryd ar lan yr afon sy’n dangos lleoliad ymyl mynydd Crucywel mewn dyffryn gwyrddlas, gwyrddlas. Edrychwch ar yr hysbysfwrdd ‘Cracking Walks’ ar ddechrau’r daith gerdded i gael eich cyfeiriadau. Am lwybr byr, dilynwch y llwybr hyfryd yma ac yn ôl ar lan yr afon. Os ydych chi’n teimlo’n fwy egniol ewch ati i gerdded y ddolen 4½ milltir/7.2km sy’n rhedeg drwy Ystâd Glanusk, gan ddychwelyd i Grucywel ar hyd glannau dyfrffordd arall, Camlas Mynwy ac Aberhonddu.

 

Camlas Mynwy ac Aberhonddu

A sôn am ba… mae’n werth croesi draw i bentref cyfagos Llangatwg am dro ar hyd llwybr halio’r gamlas ddeiliog hardd hon, sy’n rhedeg am 35 milltir/56km rhwng Aberhonddu a Phontymoile.

_BWF5346.jpg
bottom of page