top of page
Isabelle Titley by Brad Carr High Res.jpg

Camlesi

Camlesi

Camlas Mynwy ac Aberhonddu,

Mae perl cudd sy’n swatio yng nghanol Cymru, yn gwau ei ffordd drwy dirweddau prydferth Sir Fynwy ac Aberhonddu. Mae'r gamlas hanesyddol hon, y cyfeirir ati'n aml fel y "Mon and Brec," yn cynnig taith gyfareddol ar hyd ei dyfroedd heddychlon, gan ddarparu persbectif unigryw ar hanes cyfoethog a harddwch naturiol y rhanbarth.

Gan olrhain ei gwreiddiau yn ôl i ddiwedd y 18fed ganrif, cynlluniwyd Camlas Mynwy ac Aberhonddu yn wreiddiol i hwyluso cludo glo a nwyddau eraill, gan chwarae rhan hanfodol yn nhreftadaeth ddiwydiannol yr ardal. Heddiw, mae wedi datblygu i fod yn hafan ar gyfer llonyddwch ac ymlacio, gan ddenu ymwelwyr at ei lwybrau tynnu golygfaol a gwahodd dyfroedd.

Wrth i chi gychwyn ar daith ar hyd y Mon a Brec, byddwch chi'n cael blas ar dapestri o wyrddni toreithiog, pentrefi swynol, a thirnodau hanesyddol. Mae’r gamlas yn ymdroelli trwy Barc Cenedlaethol syfrdanol Bannau Brycheiniog, gan gynnig golygfa unigryw i werthfawrogi harddwch naturiol y bryniau a’r dyffrynnoedd cyfagos.

Gall selogion grwydro’r gamlas ar droed neu ar gwch, gan ymgolli yn yr awyrgylch heddychlon sy’n nodweddu’r ddyfrffordd hon. Mae’r llwybr halio, a oedd unwaith yn cael ei sathru gan geffylau’n tynnu cychod camlas, bellach yn llwybr hyfryd i feicwyr a cherddwyr fel ei gilydd. Ar hyd y ffordd, byddwch yn dod ar draws cyfres o lociau camlesi prydferth, pob un â'i stori ei hun i'w hadrodd.

Nid sianel ar gyfer hanes yn unig yw Camlas Mynwy ac Aberhonddu; mae'n destament byw i wydnwch ac addasrwydd yr ardal swynol hon. P’un a ydych yn chwilio am daith hamddenol ar gwch, taith gerdded olygfaol, neu gipolwg ar orffennol diwydiannol Cymru, mae Camlas Môn a Brycheiniog yn eich gwahodd i ddadorchuddio’r harddwch bythol a’r straeon sy’n ymchwyddo ar hyd ei dyfroedd tawel.

 

https://canalrivertrust.org.uk/canals-and-rivers/monmouthshire-and-brecon-canal

_BWF4798.jpg
Isabelle Titley by Brad Carr High Res-2.jpg

Mae Camlas Maldwyn yn swatio yng nghanol cefn gwlad Cymru, gan gynnig dihangfa dawel a hyfryd i’r rhai sy’n ceisio llonyddwch a harddwch naturiol. Yn ymdroelli trwy dirweddau swynol Powys a Swydd Amwythig, mae’r ddyfrffordd hanesyddol hon yn dyst i dreftadaeth gyfoethog y rhanbarth ac yn hafan hyfryd ar gyfer archwilio hamddenol.

Wedi’i chreu’n wreiddiol ar ddechrau’r 19eg ganrif i gysylltu’r cymunedau gwledig a hwyluso cludo nwyddau, mae Camlas Maldwyn bellach wedi trawsnewid yn hafan i fywyd gwyllt ac yn encil heddychlon i ymwelwyr. Mae'r gamlas yn ymestyn yn osgeiddig trwy gefn gwlad delfrydol, gan ddatgelu tirwedd sy'n frith o bontydd hynod, giatiau clo, a llwybrau tynnu sy'n galw ar fforwyr i gamu'n ôl mewn amser.

Mae taith hamddenol ar hyd glannau Camlas Maldwyn yn datgelu tapestri o wyrddni toreithiog, yn adlewyrchu yn y dyfroedd tawel. Bydd selogion byd natur yn ymhyfrydu yn y fflora a’r ffawna amrywiol sy’n ffynnu ar hyd ei glannau, o elyrch gosgeiddig yn gleidio drwy’r dŵr i flodau gwyllt bywiog sy’n addurno’r llwybr tynnu.

I'r rhai sy'n chwilio am brofiad mwy trochi, mae taith cwch ar hyd Camlas Maldwyn yn rhoi persbectif unigryw ar yr harddwch o gwmpas. Mae'r cyflymder araf, di-frys yn galluogi teithwyr i amsugno swyn cefn gwlad, gan fynd trwy ddarnau heddychlon a mordwyo trwy gyfres o lociau sy'n atalnodi'r ddyfrffordd.

Wrth i chi groesi Camlas Maldwyn, byddwch yn dod ar draws pentrefi swynol a safleoedd hanesyddol sy'n ychwanegu at atyniad y daith. Nid dyfrffordd yn unig yw'r gamlas; mae'n destament byw i gydfodolaeth cytûn hanes a natur, gan wahodd ymwelwyr i werthfawrogi'r harddwch bythol sydd wedi'i ysgythru i'r dirwedd.

Mae Camlas Maldwyn yn wahoddiad i arafu, ymgolli ym myd natur, a darganfod y straeon sydd wedi’u plethu i’w dyfroedd. P’un a ydych chi’n gychwr brwd, yn hoff o fyd natur, neu’n hoff o hanes, mae’r gamlas dawel hon yn addo profiad adfywiol a chipolwg ar y gorffennol, gan ei gwneud yn gyrchfan y mae’n rhaid ymweld ag ef i’r rhai sy’n ceisio encil heddychlon yng nghanol y Cymry. cefn gwlad.

 

 https://canalrivertrust.org.uk/canals-and-rivers/montgomery-canal

bottom of page