top of page
Image by Sina Sadeqi

Beicio

Beicio

Canolbarth Cymru yw calon ddaearyddol Cymru, gan redeg o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn y de i odre Eryri yn y gogledd.
Mae ei ffin ddwyreiniol yn olrhain ffin Cymru a Lloegr, ac erys y wlad yn dirgaeedig i'r Dwyrain, wedi'i rhannu o ymchwydd Bae Ceredigion gan siroedd gwledig Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.

Mynyddoedd Cambria sy'n ffurfio asgwrn cefn Canolbarth Cymru. Croesir y rhain gan gyfres o ffyrdd troellog a lonydd cul a allai fod wedi’u hadeiladu’n bwrpasol ar gyfer beicio, yn ogystal â rhwydwaith yr un mor drawiadol o lwybrau oddi ar y ffordd sy’n denu beicwyr mynydd o bob rhan o’r wlad. Mae’r ardal o amgylch coedwigoedd, camlesi a chronfeydd dŵr Canolbarth Cymru yn darparu amgylchedd diogel, di-draffig i feicwyr teuluol, ac mae dau Lwybr Beicio Cenedlaethol yn croesi’r rhanbarth - perffaith ar gyfer y rhai sydd am dreulio ychydig ddyddiau yn y cyfrwy.

Oddi ar y Ffordd

Yn union pa mor fudr ydych chi am fynd? Oherwydd mae’n bosibl iawn y bydd angen pibell ddifrifol arnoch chi a’ch beic ar ôl rhai o’n hanturiaethau traws gwlad epig.

Gydag amrywiaeth o ganolfannau, canolfannau a llwybrau, boed yn reidio tywys neu farchogaeth am ddim, byddwch yn darganfod rhwydwaith o draciau a llwybrau ceffyl. Cymerwch hi ar eich cyflymder, p’un a ydych chi’n cychwyn ar lwybrau hamddenol oddi ar y ffordd neu’n mynd yn llawn oddi ar y piste. Yr unig reswm y byddwch chi eisiau stopio yw gorffwys cyn gwneud y cyfan eto.

Yr unig reswm i fynd i fyny yw dod i lawr. Bydd disgyniadau cyflym a gwefr i lawr yr allt yn dal eich gwynt ac yn rhoi danteithion, beth bynnag fo'ch oedran neu'ch gallu.

Byddwch yn wyllt ac archwiliwch ... neu chwiliwch.

Pa bynnag ffordd byddwch chi'n cael eich ysbrydoli ac eisiau mwy.

IMG_6486-Edit.jpg
bike backdrop.jpg

Ar Ffordd

Our diverse county is a haven for road cyclists,  amidst breathtaking landscapes and endless possibilities a myriad of routes that cater to all skill levels and preferences await.

Traverse quiet country lanes that wind through picturesque villages, providing the perfect setting for family-friendly rides or leisurely solo excursions. As you pedal through Powys, be prepared for a journey that goes beyond the mere thrill of cycling; it's an immersion into the heart of Wales, where every turn reveals a new gem of natural beauty.

For those seeking a more laid-back adventure, cycle your way around Lake Vyrnwy, enjoying a picnic along the way.

Thrill-seekers, gear up for the Radnor Ring—an exhilarating route that combines the rush of cycling with the allure of our remarkable landscapes.

And for the boldest of cyclists, the 250-mile epic journey that is Lôn Las Cymru awaits. This iconic route spans the length of Powys, taking you through a tapestry of terrains, from rolling hills to majestic valleys. 

_BWF1836.jpg

Pob Gallu

Os nad ydych yn feiciwr rheolaidd, gallwch logi beiciau arbenigol ac amgen o hybiau mewn lleoliadau amlwg yn Canolfan Ymwelwyr Cwm Elan a Cycles y Porthmyn yn y Gelli Gandryll. Beth bynnag fo'ch anghenion, byddwch chi'n gallu mwynhau beicio yn un o rannau harddaf y wlad.

 

Mae gan y ddau safle llogi staff hyfforddedig a fydd yn gallu helpu gydag unrhyw gwestiynau, rhoi arddangosiad i chi, darparu gwybodaeth am lwybrau beicio diogel a gwneud yn siŵr eich bod yn cael profiad beicio perffaith. Ewch i'r gwefannau unigol i wirio amseroedd agor a phrisiau. Rydym yn argymell eich bod yn ffonio’r ganolfan ymlaen llaw i sicrhau y bydd rhywun ar gael i’ch helpu. Mae gan y ddau leoliad gyfleusterau sy'n addas i'r anabl megis toiledau, amrywiaeth o ategolion, maes parcio, cyfoeth o wybodaeth leol, ac ardal 'rhoi cynnig arni cyn llogi' sydd ar gael. Rydym wedi dewis y beiciau amgen hyn yn ofalus i ddileu rhwystrau i feicio a gwneud cefn gwlad yn fwy hygyrch i bawb.

Cycling3.jpg

Di-draffig

Mwynhewch y pleser pur o feicio di-draffig ym Mhowys, lle gallwch adael i'r pedalau droelli a'ch meddwl grwydro ynghanol milltir ar ôl milltir o hyfrydwch dwy-olwyn diofal.

Yn berffaith ar gyfer diwrnodau allan hamddenol i’r teulu ac yn lleoliad delfrydol ar gyfer gwerthfawrogi’r golygfeydd godidog, mae ein rheilffyrdd segur a’n llwybrau camlesi yn cynnig hafan o lwybrau di-draffig. Archwiliwch dawelwch Cwm Elan, lle mae’r llwybrau agored yn caniatáu ichi ganolbwyntio ar y pleser pur o feicio, wedi’i amgylchynu gan harddwch natur.

Mentro i galonCoedwig Maesyfed, lle mae llwybrau di-draffig yn eich annog i ddianc rhag y bwrlwm a chroesawu llonyddwch cefn gwlad. Mae'r rheilffyrdd a'r camlesi segur yn darparu cynfas ar gyfer profiad beicio gwirioneddol drochi, heb unrhyw ymyrraeth gan draffig.

Darganfyddwch y rhwydwaith camlesi ar hyd camlesi Trefaldwyn ac Aberhonddu, yn ogystal â chamlesi Trefynwy, sy'n croesi'r sir yn osgeiddig. Mae’r llwybrau hyn, ar frig a chynffon yr ardal, yn cynnig profiad beicio di-dor a di-dor, sy’n eich galluogi i amsugno’r tirweddau prydferth ar eich cyflymder eich hun.

Discovery photo bike_.jpg
Fun in the Rain

Y Canllaw Beicio Da

 • Byddwch yn gwrtais – beiciwch bob amser gyda pharch at eraill
 • Ildiwch i gerddwyr, gan adael digon o le iddynt 
 • Byddwch yn barod i arafu neu stopio os oes angen
 • Peidiwch â disgwyl beicio ar gyflymder uchel
 • Byddwch yn ofalus wrth gyffyrdd, troadau a mynedfeydd
 • Cofiwch fod llawer o bobl yn drwm eu clyw neu â nam ar eu golwg – peidiwch â chymryd yn ganiataol y gallant eich gweld neu eich clywed
 • Cariwch gloch a defnyddiwch hi – peidiwch â synnu pobl
 • Dilynwch god y ffordd fawr bob amser
 • Cewch eich gweld – mae’r rhan fwyaf o ddamweiniau i feicwyr yn digwydd ar gyffyrdd
 • Gosodwch oleuadau a'u defnyddio mewn gwelededd gwael
 • Ystyriwch wisgo helmed a dillad llachar
 • Cydweddwch eich cyflymder i'r wyneb a'ch sgiliau
 • Parchu gweithgareddau rheoli tir eraill, fel ffermio a choedwigaeth
 • Ewch â'ch sbwriel adref

Amgueddfa Feicio Genedlaethol

penny-farthing-152349_1280.png

Yr Amgueddfa Feicio Genedlaetholyn gartref i dros 260 o feiciau o Hobby Horse o 1818, peiriannau teiars solet Fictoraidd,ysgafn clasurol i'rdyluniadau carbon-ffibr diweddaraf.

Yr Amgueddfa yw'r Amgueddfa Feicio Genedlaethol ar gyfer y DU ac mae'n un o brif amgueddfeydd beicio'r byd.

"Trysor o ryfeddodau, lle mae olwynion amser yn dangos eu taith a'u datblygiadau ar hyd yr oesoedd"

Dewch o hyd i ni @

Y Palas Automobile,

Stryd y Deml

Llandrindod

LD1 5DL

 • Facebook
bottom of page