top of page
Untitled design-6.png

Coedwigoedd a Choetiroedd

Coedwigoedda Coetiroedd 

Croeso i Ganolbarth Cymru, lle mae harddwch a llonyddwch natur yn dod ynghyd yng nghoedwigoedd a choetiroedd toreithiog Powys. 

Wrth i chi fentro i goetiroedd Powys, byddwch yn cael eich trwytho mewn tapestri cyfoethog o fioamrywiaeth a harddwch naturiol. 

 

Mae derw hynafol Coedwig Hafren yn sefyll gyda'u canghennau cnotiog yn creu canopi sy'n dawnsio gyda golau'r haul. 

 

Archwiliwch Goed y Rhygen hudolus, lle mae persawr y pinwydd yn cymysgu ag arogl priddlyd llwybrau wedi'u gorchuddio â mwsogl. 

 

Chwiliwch i goed anferth Coedwig Dyfnant, gyda'u lliwiau rhydlyd yn yr hydref yn taflu swyn o gynhesrwydd. 

 

Gyda choetiroedd wedi’u gwasgaru ar hyd a lled y rhanbarth, o Goedwig hudolus Glaspwll i drysorau cudd Coedwig Maesyfed, mae’r hafanau coediog yn eich gwahodd i ddianc i fyd lle mae amser yn arafu, ac mae sibrydion y gwynt drwy’r dail yn adrodd hanesion yr hen a’r llall. bytholwyrdd.

 

Yn swatio o fewn y dirwedd syfrdanol hon, fe welwch hafan i anturwyr a selogion byd natur fel ei gilydd. Os ydych chi am ailgysylltu â'r awyr agored ac adfywio'ch ysbryd, does dim lle gwell i ddechrau

Darganfod Hud y Coedwigoedd

Mae Powys yn gartref i amrywiaeth eang o goedwigoedd, pob un â'i swyn unigryw ei hun. Wrth i chi fentro i’r coetiroedd hyn, byddwch yn darganfod byd heb ei ddifetha sy’n llawn rhyfeddod:

 Coedwig Coed y Brenin: Y Goedwig Frenhinol
Archwiliwch Goedwig brenhinol Coed y Brenin, lle mae coed canrifoedd oed yn sefyll yn uchel, gan greu canopi o ddail emrallt. Yma, gallwch chi gychwyn ar lwybrau cerdded hardd, gan anadlu'r awyr iach ffres. Mae awyrgylch tawel y goedwig yn berffaith ar gyfer mynd am dro hamddenol neu loncian bywiog.

 Coedwig Hafren: Gwyl y Rhaeadr
Yng Nghoedwig Hafren, cewch eich swyno gan yr olygfa syfrdanol o raeadrau rhaeadrol. Mae Afon Hafren, afon hiraf Cymru, yn cychwyn ar ei thaith o'r coedwigoedd hyn. Mae'n fan delfrydol ar gyfer ymdrochi yn y goedwig - ymgolli yn naws tawel y dŵr sy'n llifo a'r dail sy'n siffrwd.

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog: Harddwch Hynafol
Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, a leolir ym Mhowys, yn cynnig byd o anialwch di-enw. Yma, gallwch archwilio coetiroedd sy'n llawn hanes, eu gwreiddiau hynafol wedi'u plethu â llên gwerin Cymru. 

Untitled design-5.png
pg 42 mogwai media wellbeing.jpg

Beth yw Ymdrochi yn y Goedwig?

Ymgollwch yn yr arfer therapiwtig o "Shinrin-Yoku," neu ymdrochi yn y goedwig, wrth i chi grwydro trwy goedwigoedd toreithiog Powys. Wedi'i brofi'n wyddonol i leihau straen, rhoi hwb i'r system imiwnedd, a gwella lles cyffredinol, mae ymdrochi mewn coedwigoedd yn golygu arafu, agor eich synhwyrau, a chysylltu â natur.

Pam Dewis Powys ar gyfer Ymdrochi yn y Goedwig?

 • Gwyrddni Doreithiog: Mae gan Bowys rai o'r coetiroedd mwyaf digyffwrdd yn y DU, gan ddarparu amgylchedd perffaith ar gyfer eich taith ymdrochi yn y goedwig.

 • Unigedd a Serenity: Mwynhewch unigedd y coedwigoedd. Mae natur dawel, ddigyffwrdd Powys yn eich galluogi i ddatgysylltu oddi wrth anhrefn bywyd bob dydd a chysylltu'n wirioneddol â byd natur.​

 • Harddwch Trwy'r Flwyddyn: P'un a ydych yn ymweld â gwyrddlas y gwanwyn neu yng nghanol lliwiau tanllyd yr hydref, mae coedwigoedd Powys yn hudolus trwy gydol y flwyddyn.

Sut i Ymdrochi mewn Coedwig: Canllaw Syml

Mae ymdrochi coedwig, neu "Shinrin-Yoku," yn arfer sy'n eich galluogi i ymgolli mewn natur a phrofi ei fanteision iachâd. Dyma ganllaw syml ar sut i ymdrochi yn y goedwig:

1. Dewiswch Eich Coedwig:

 • Dewch o hyd i goedwig heddychlon neu ardal goetir. Nid oes rhaid iddo fod yn anialwch anghysbell; gall hyd yn oed parc lleol neu warchodfa natur weithio.

2. Gadael Gwrthdyniadau Tu ôl:

 • Diffoddwch eich ffôn neu rhowch ef ar y modd tawel. Gadael ar ôl unrhyw wrthdyniadau a rhwymedigaethau. Dyma'ch amser i fod yn bresennol ym myd natur.

3. Arafu:

 • Dechreuwch eich taith ymdrochi yn y goedwig trwy arafu eich cyflymder. Cerddwch gyda bwriad, gan dalu sylw manwl i bob cam.

4. Ymgysylltu Eich Synhwyrau:

 • Cymerwch amser i ennyn diddordeb eich synhwyrau:

  •     Golwg: Sylwch ar y lliwiau, siapiau, a phatrymau yn y dail a'r dirwedd.

  •     Sain: Gwrandewch ar yr adar, dail siffrwd, ac unrhyw synau naturiol eraill.

  •    Arogl: Anadlwch arogleuon y goedwig, o bridd pridd i flodau persawrus.

  •    Cyffwrdd: Teimlwch wead rhisgl coed, dail, neu ddŵr rhedegog oer.

​​

 

5. Dod o hyd i Fan Tawel:

 • Dewiswch fan heddychlon i eistedd neu sefyll, i ffwrdd o unrhyw wrthdyniadau. Gallai hyn fod yn agos at goeden, nant, neu unrhyw le sy'n galw atoch.

6. Anadlwch yn Ddwfn:

 • Anadlwch araf, dwfn. Anadlu aer glân y goedwig, ac anadlu allan unrhyw densiwn neu straen.

7. Sylwch yn ofalus:

 • Arsylwch yr amgylchoedd naturiol gydag ymwybyddiaeth ofalgar. Rhowch sylw i'r manylion, fel y ffordd y mae'r dail yn dawnsio yn yr awel neu sut mae golau'r haul yn hidlo trwy'r coed.

8. Cliriwch Eich Meddwl:

 • Gadewch i'ch meddwl dawelu a chanolbwyntio ar y foment bresennol. Gadael i ffwrdd o bryderon, rhestrau o bethau i'w gwneud, a meddyliau eraill.

9. Myfyrio a Myfyrio:

 • Treuliwch beth amser yn myfyrio neu'n myfyrio'n dawel, gan gysylltu â'r goedwig a'i hegni.

10. Arhoswch Cyhyd ag y Hoffwch:

- Does dim rhuthr mewn ymdrochi yn y goedwig. Arhoswch yn eich dewis le cyhyd ag y byddwch chi'n teimlo'n gyfforddus. Gallai fod yn ychydig funudau neu sawl awr.

11. Dychwelyd yn ddiolchgar:

- Pan fyddwch chi'n barod i adael, diolchwch am eich amser yn y goedwig. Trosglwyddwch yn araf yn ôl i'ch bywyd bob dydd, gan gario'r tawelwch a'r bywiogrwydd gyda chi.

Mae ymdrochi yn y goedwig yn brofiad personol a lleddfol, felly does dim ffordd gywir nac anghywir o wneud hynny. Yr allwedd yw bod yn bresennol, yn agored i fyd natur, a chofleidio'r llonyddwch y mae'n ei gynnig. 

Forest Bathing
bottom of page