top of page
_BWF1301.jpg

Llanidloes

Llanidloes

Mae lleoliad Llanidloes bron yn farw-canolig yng Nghymru i gyfrif am lawer o’i chymeriad. Mae’n dref groesffordd sy’n pontio gwlad ffrwythlon, grwn ar y ffin a ‘Chymru Wyllt’ fynyddig gyda threftadaeth wledig – ac yn rhyfeddol o ddiwydiannol. Mae’r cymysgedd hwn o ddylanwadau yn amlwg yn ei bensaernïaeth, sy’n amrywio o hanner pren du-a-gwyn (gwedd gororau glasurol) i Fictoraidd addurnol.

Gall argraffiadau cyntaf fod yn dwyllodrus. Pan gyrhaeddwch Llanidloes, y lle cyntaf sy’n dal eich llygad yw ei Neuadd Farchnad ffrâm bren hanesyddol, adeilad du-a-gwyn ‘arddull piod’ sy’n nodweddiadol o wlad y gororau rhwng Cymru a Lloegr. Ond nid yw’n gwbl gynrychioliadol o Lanidloes. Edrychwch o gwmpas ac fe welwch chi gymysgedd o arddulliau pensaernïol - terasau Sioraidd brics coch, Fictoraidd ac Edwardaidd addurniadol, a therasau tref wledig traddodiadol.

 

Troedfedd yn y ddau wersyll

Mae’r cymysgedd chwareus hwn o arddulliau yn siarad cyfrolau am leoliad Llanidloes. Mae’n ddigon posibl ei fod wedi’i leoli’n smac yng nghanol cefn gwlad Cymru. Ond mae’n meddiannu man sy’n cynrychioli parth trawsnewid o’r dwyrain i’r gorllewin lle mae bryniau mwynach a meddalach y gororau yn magu’n sydyn i weunydd anghysbell, coedwigoedd a llwyfandiroedd diffrwyth Mynyddoedd Cambria.

 

Mae Llanidloes felly yn dref wledig â gwahaniaeth, yn fan llwyfannu rhwng dylanwadau trawsffiniol – wedi’u crynhoi gan y Neuadd Farchnad ffrâm bren honno – a ‘Chymru Wyllt’ y Cambrians.

 

Mae hefyd yn annodweddiadol oherwydd ei hanes a'i heconomi. Wedi’i amgylchynu gan dir fferm, mae’n dal i fod yn ganolbwynt cymdeithasol a siopa ar gyfer y gymuned wledig, yn ogystal â man aros cyfleus ar gefnffordd yr A470 rhwng y gogledd a’r de drwy Gymru. Ond mae llawer o ymwelwyr yn gwbl anymwybodol o orffennol diwydiannol rhyfeddol y dref.

 

Bwrlwm o ddiwydiant

O dan amgylchoedd gwyrdd a dymunol Llanidloes mae daeareg llawn mwynau o greigiau sy’n cario arian a phlwm. Yn yr 17eg ganrif roedd arian yn cael ei gloddio'n lleol. Daeth y blynyddoedd ffyniant yn ddiweddarach o'r 1830au ymlaen, pan arweiniodd cynnydd ym mhris plwm at ymchwydd mewn gweithgarwch mwyngloddio. Am gyfnod, y pyllau glo ger y dref oedd y rhai mwyaf cynhyrchiol yn Ewrop.

 

Heddiw, mae’n anodd credu bod Llanidloes yn lle mor brysur. Yn ogystal â'i gorffennol mwyngloddio arian-plwm roedd y dref hefyd yn gartref o'r 18fed ganrif i ddiwydiant tecstilau ffyniannus, yn cynhyrchu brethyn gwlanen cain. I weld tystiolaeth o hyn, cerddwch i lawr Short Bridge Street i’r afon lle’r oedd adeilad mawreddog tri llawr – sydd bellach wedi’i drawsnewid yn fflatiau – yn felin wlanen yn cael ei phweru gan ddŵr yn wreiddiol.

 

Mae siopau a thafarndai ar hyd Stryd y Bont Byr (mae’r olaf, llawer o ffrâm bren ac yn llawn cymeriad, i’w gweld mewn niferoedd anarferol o uchel yma, sy’n etifeddiaeth o orffennol diwydiannol llewyrchus, sychedig y dref). Y dramwyfa siopa fwy deniadol yw Great Oak Street sy’n arwain at y Stryd Fawr, lle byddwch yn dod o hyd i amrywiaeth eclectig o gwmnïau annibynnol bach yn gwerthu beiciau a hen bethau, crefftau a llyfrau, bwyd organig a chwiltiau Cymreig.

 

Gwleidyddiaeth a chrefydd

Mae gwesty cymesuredd dymunol Trewythen yn adeilad rhestredig Gradd II gyda stori gefn ddiddorol oherwydd ei gysylltiadau â Mudiad y Siartwyr yn y 19eg ganrif. Gyda’r dirywiad yn y fasnach decstilau a chaledi i’w gweithwyr yn sgil hynny, daeth Llanidloes yn fan cychwyn i’r ymgyrch llawr gwlad hon dros hawliau gwleidyddol, a arweiniodd at derfysg a charchar.

 

Mae bwyty’r gwesty, sydd wedi’i enwi ar ôl y Siartwyr, yn un o nifer o lefydd i fwyta ac yfed ar hyd Great Oak Street (mae’r Great Oak Café, er enghraifft, yn gweini bwydlen flasus o saladau, cawliau a danteithion fegan – pan mae’r haul allan , anelwch am ei gwrt hyfryd gyda gardd bywyd gwyllt ynghlwm).

 

Ymhellach ymlaen, lle mae Great Oak Street yn cwrdd â’r Stryd Fawr, fe welwch Dafarn yr Angel ym 1748, lle’r oedd radicaliaid y Siartwyr yn arfer cyfarfod, a Chanolfan Celfyddydau Minerva yn cynnwys gwaith celf a chrefftwyr lleol, gyda diddordeb arbennig mewn cwiltiau.

 

Ym mhen draw’r dref, wrth ymyl yr afon y tu ôl i Strydoedd Pont Hir a Byr, mae Eglwys Sant Idloes, adeilad canoloesol ar safle anheddiad crefyddol Celtaidd hynafol. Ymhlith y nodweddion nodedig mae to trawiadol â thrawstiau morthwyl a phileri o eglwys Sistersaidd Abaty Cwmhir.

MGF04645.jpg

CURIOSITIES AND SURPRISES

 • The long and the short of it. It’s easy to find your way around Llanidloes. Go down Long Bridge Street and you come to the Long Bridge over the River Severn. Guess where you end up when you walk down Short Bridge Street?

 •  

 • Message in a bottle. According to local folklore there’s a bottle under the Short Bridge that contains the malignant spirit of Lady Jeffries, who could not rest in her grave because of her misdeeds. She will be freed when the ivy at either side of the bridge joins in the middle and reaches the parapet.

 •  

 • What’s in a name? The historic Royal Head on Short Bridge Street is an amalgamation of two pubs, the Royal Oak and King’s Head. To confuse matters even more, it’s now known as the Whistling Badger at the Royal Head. Or simply the Whistling Badger. Take your pick.

 •  

 • From little acorns. Llanidloes has textiles in its blood. In addition to its flannel-producing heritage it was home to the first shop, a modest affair opened by Laura Ashley, whose fashion company grew into an international brand.

 •  

 • Are two heads better than one? Surely this is one of the quirkiest exhibits you’re likely to find in any museum, anywhere: a stuffed lamb with two heads, at Llanidloes Museum.

 •  

 • The magnificent Severn. Llanidloes is the first town on the mighty Severn, Britain’s longest river. You can trace its source in the Plynlimon Mountains to the west by following the first section of the long-distance Severn Way footpath. It’s a fair walk, mind you – 15 miles/24km.

_BWF1204.jpg
MGF04779.jpg
_BWF1555.jpg

DYDD YN Y BYWYD

Mae llawer i’w weld yn Llanidloes. I’ch helpu ar eich ffordd rydym wedi amlygu rhai o’r pethau na fyddwch am eu colli. Nid oes angen mynd i’r afael â phopeth yn yr union drefn a restrir isod, ond rydym wedi ceisio gosod pethau allan mewn ffordd sy’n gwneud synnwyr wrth i chi fynd o le i le. Os ydych ar amserlen dynn, dewiswch y lleoedd sydd o ddiddordeb i chi fwyaf.

 

Neuadd y Farchnad

Yr adeilad hanner-pren du-a-gwyn trawiadol hwn yw’r unig un o’i fath sydd wedi goroesi yng Nghymru. Yn dyddio o ddechrau'r 17eg ganrif ac wedi'i adeiladu fel marchnadfa a llys mewn man cyfarfod o bedair ffordd ganoloesol, mae'n sefyll ar ben pileri pren helaeth gyda gofod coblog agored islaw lle'r oedd y marchnadoedd yn cael eu cynnal ar un adeg. Y mae carreg yn yr hen farchnadfa yn coffau ymweliadau yr efengylwr John Wesley, yr hwn a bregethodd yma yn 1748, 1749 a 1764.

 

Neuadd y Dref ac Amgueddfa Llanidloes

Mae Neuadd y Dref restredig Gradd II, a agorwyd ym 1908, yn enghraifft wych o bensaernïaeth Celf a Chrefft, arddull â dylanwadau Gothig a Dadeni canoloesol, gyda chyfres o faeau arcêd gyda thŵr cloc uchel ar eu pennau.

 

Lleolir Amgueddfa Llanidloes yn Neuadd y Dref. Mae gorffennol egnïol, cyffrous y dref sy’n ymestyn yn ôl 300 mlynedd yn cael ei ddwyn i gof mewn arddangosion o’r diwydiannau tecstilau a mwyngloddio. Mae’r dimensiwn gwleidyddol wedi’i orchuddio gan arddangosfa sy’n ymroddedig i Fudiad y Siartwyr, tra bod ochr ‘bara menyn’ bywyd i’w gweld mewn cegin a golchdy Fictoraidd wedi’i hail-greu. Mae yma hefyd barlwr gyda dodrefn cyfnod ac astudiaeth gŵr bonheddig gyda chasgliad o gasys hanes natur.

 

Mae’n werth holi am y teithiau cerdded rhad ac am ddim yn y dref, sy’n cychwyn yn Neuadd y Dref ac yn cael eu harwain gan arbenigwyr lleol, sy’n cael eu cynnal rhwng Mehefin a Medi.

Y Trewythen

Yn sefyll gyferbyn â Neuadd y Dref, mae gan y gwesty hwn gysylltiadau diddorol â'r Siartwyr, mudiad torfol a ymgyrchodd dros hawliau gwleidyddol. Mae plac ar y wal yn nodi man cychwyn achos o Siartwyr ar 30 Ebrill 1839 pan ryddhaodd pobl y dref dri dyn a arestiwyd a'u cadw yn y gwesty am eu gweithgareddau Siartaidd honedig yn dilyn terfysgoedd ar y strydoedd. Rhyddhawyd y dynion ond nid yn hir: cawsant eu hail-arestio ynghyd â 30 arall, pob un ohonynt naill ai wedi'u carcharu neu eu cludo.

 

Canolfan Celfyddydau Minerva

Mae'r siop eang a'r gofod arddangos hwn yn arddangos ystod eang o gelf a chrefft lleol. Gellir ei weld hefyd fel cyswllt cyfoes â pharhad y dref o’i diwydiant tecstilau hanesyddol. Cymdeithas y Cwilt sy'n berchen arni ac yn ei rheoli, ac mae'n cynnal arddangosfeydd rheolaidd o gwiltiau Cymreig hynafol a hen ffasiwn.

 

Tafarn y Mount

Saif y dafarn a Gwely a Brecwast clyd hwn mewn man amlwg ar safle cadarnle cyntaf Llanidloes, sef castell mwnt a beili Normanaidd. Roedd y dafarn yn un o’r tafarndai niferus a wasanaethai boblogaeth ddiwydiannol tref ffyniannus Llanidloes yn yr 17eg a’r 18fed ganrif.

 

Ffatri Pen-y-bont ar Ogwr

Wedi'i adeiladu yn 1834, roedd yr adeilad mawr, golygus hwn yn un o'r melinau gwlanen niferus yn yr ardal, y rhan fwyaf ohonynt bellach wedi diflannu. Yn wreiddiol yn cael ei phweru gan ddŵr, mae'r felin dri llawr hon wedi'i thrawsnewid yn fflatiau, er ei bod wedi cadw ei chymeriad diwydiannol. Yng nghanol y 19eg ganrif lleolwyd ffowndri haearn a phres y dref wrth ei hymyl.

 

Eglwys Sant Idloes

Ar safle a sefydlwyd gan sant Celtaidd o'r 7fed ganrif, mae'r eglwys o darddiad canoloesol gyda thŵr carreg anferth o'r 14eg ganrif gyda chlochdy pren ar ei ben, nodwedd sy'n nodweddiadol o'r rhannau hyn. Mae’r eglwys hefyd yn nodedig am ei tho trawst morthwyl canoloesol hwyr ac arcêd ysblennydd o ddechrau’r 13eg ganrif o bum bae carreg, a achubwyd o Abaty Sistersaidd Cwmhir yn y bryniau i’r de yn dilyn Diddymiad y Mynachlogydd ym 1536.

bottom of page