top of page
_BWF3595.jpg

Llanwrtyd 

Llanwrtyd 

Ynghyd â Llanfair-ym-Muallt, Llandrindod a Llangamarch, roedd Llanwrtyd yn un o'r pedwarawd o drefi sba Canolbarth Cymru a oedd yn ffynnu yn y 19eg ganrif. Mae’r dreftadaeth sba honno’n siapio tref sy’n arwain bywyd gwahanol iawn heddiw fel canolfan ar gyfer gweithgareddau a digwyddiadau hynod, gan wneud y gorau o’i lleoliad dramatig lle mae Mynydd Epynt gwyllt yn cwrdd â ‘to moel Cymru’ deor.

Mae’n rhaid i chi wybod rhywbeth am orffennol Llanwrtyd i werthfawrogi ei bresennol. Rhyw ganrif yn ôl, chwaraeodd y terasau a'r filas Fictoraidd talcennog onglog, sylweddol hynny sy'n llenwi'r strydoedd rôl wahanol iawn. Roeddent yn gwasanaethu fel tai preswyl i'r llu o ymwelwyr a deithiai i'r llecyn diarffordd hwn ar drên a siarabán o gymunedau cyfareddol cymoedd De Cymru ar eu dihangfa flynyddol o'r pyllau glo a'r gweithfeydd haearn.

 

Roedd Llanwrtyd, yn y dyddiau hynny, yn gyrchfan fewndirol brysur lle byddech nid yn unig yn ‘cymryd y dyfroedd’ ond yn mwynhau pleserau diniwed gemau pêl yn y parc, croce a bowls. Roedd rhaglen adloniant brysur yn cynnwys reidiau merlod a thrap i’r gefnwlad wyllt lle bu porthmyn unwaith yn bugeilio da byw ar draws Mynyddoedd Cambria, cyngherddau ac eisteddfodau, cynulliadau traddodiadol ‘gwnewch eich hwyl’ o ganeuon a barddoniaeth.

 

Pob newid

Sut mae pethau wedi newid. Mae Llanwrtyd yn dal i edrych, fwy neu lai, fel yr oedd yn ei hanterth sba, unffurfiaeth ei phensaernïaeth flodeuog, ffansïol o ganlyniad iddo gael ei adeiladu i gyd ar yr un pryd i bwrpas unigol (yn union fel ei frawd mawr, über-Fictorian Llandrindod ).

 

Ond y dyddiau hyn mae naws hamddenol braf yn Llanwrtyd, er gwaethaf ei hailddyfeisio’i hun fel man lle gallwch chi fynd yn sownd mewn amrywiaeth rhyfedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau gwyrdd, gan gynnwys snorclo’r gors (ddim i’w argymell ar gyfer y gwangalon, gwichlyd neu fyr). o anadl), sgimio carreg pencampwriaeth y byd, marathon dyn yn erbyn ceffyl a rasio cerbydau. I’r rhai sydd â chwaeth fwy confensiynol, mae Llanwrtyd hynod ddyfeisgar hefyd yn cynnal gwyliau cerdded, beicio mynydd a chwrw go iawn.

 

Canolbwynt

Er ei bod yn dref fach, mae digon o ddiddordeb yma. Dominyddir y prif sgwâr gan gerflun trawiadol o farcud coch, sy'n destament i'r aderyn ysglyfaethus eiconig sydd wedi goroesi bygythiad difodiant ac wedi ailsefydlu ei hun ledled Canolbarth Cymru.

 

Gyferbyn mae’r Neuadd Arms, hostel ag anrhydedd amser sy’n parhau i wasanaethu’r gymuned leol a’i hymwelwyr yn dda (bydd cefnogwyr cwrw go iawn yn falch o wybod bod ganddi ei microfragdy ei hun). Mae dyddiau’r porthmyn caled – a heb os nac oni bai wedi blino ar deithio – a wnaeth y daith galed ar draws Bwlch Abergwesyn o Dregaron i Lanwrtyd yn enw’r Drovers’ Rest Bwyty Glan yr Afon ac Ystafelloedd Te, ar draws y ffordd o’r Neuadd Arms. . Arhosfan lluniaeth poblogaidd arall yw Caffi Sosban, sydd hefyd yn y prif sgwâr.

 

Gerllaw mae Canolfan Dreftadaeth a Chelfyddydau Llanwrtyd a'r Cylch, mewn capel wedi'i adnewyddu. Mae arddangosfeydd, mapiau rhyngweithiol a recordiadau gan drigolion yn datgelu hanes y dref a’i chyffiniau, tra bod ymdrechion creadigol heddiw yn cael eu harddangos mewn arddangosion gan artistiaid a chrefftwyr lleol.

 

Dyfnderoedd cudd

I dalu gwrogaeth i orffennol Llanwrtyd fel tref sba lewyrchus ewch i gyfeiriad y gorllewin o sgwâr y dref ar hyd Ffordd Dolecoed am tua chwarter milltir a dilyn llwybr glan yr afon mewn parcdir wrth ymyl Irfon, afon sy'n tarddu o'r afon. 'anialwch gwyrdd' gwag Abergwesyn.

 

Fe ddowch yn fuan at gasgliad o dai. Wrth guddio wrth ymyl un fe welwch y sba wreiddiol, lle daeth ficer lleol Theophilus Evans o hyd i wanwyn yn byrlymu i'r wyneb ym 1732. Wedi'i adfer ond braidd yn angof ac yn angof, mae'n fan atgofus, sy'n cael ei aflonyddu gan ysbrydion y dyddiau sba haf a fu, a wedi'i drwytho ag arogl gormodol o sylffwr o'r ffynnon wedi'i haddurno â mosaig.

 

Os ydych chi am gyrraedd y dref mewn ffordd sy'n adlewyrchu'r rhai sy'n chwilio am sba yn yr hen amser, ewch ar drên. Mae Llanwrtyd ar reilffordd Calon Cymru rhwng Abertawe a'r Amwythig, un o'r reidiau trên mwyaf golygfaol ym Mhrydain. Ymsefydlwch yn rhythm araf Llanwrtyd (ac eithrio snorclo’r gors) ac – fel llawer sydd wedi darganfod y dref ac wedi ymgartrefu yma yn y blynyddoedd diwethaf – efallai’n wir nad ydych am adael.

MGF05604.jpg

CURIOSIAETHAU A SYLWADAU

 • Bach yn hardd. Mae trigolion lleol Llanwrtyd, byth yn ôl wrth ddod ymlaen gyda phennawd sy’n tynnu sylw, yn meddwl mai hon yw’r ‘dref leiaf ym Mhrydain’.

 •  

 • Cytgan y broga. Mae gennym y Parch Theophilus Evans, ficer Llangamarch gerllaw, i ddiolch am roi Llanwrtyd ar y map. Yn y 1730au fe resymodd gan fod y boblogaeth brogaod leol i’w gweld yn ffynnu ar ddyfroedd sylffwr Llanwrtyd, y byddai bodau dynol yn elwa hefyd. Ganwyd sba.

 •  

 • Grym ceffylau. Mae Marathon Dyn yn erbyn Ceffylau blynyddol Llanwrtyd yn dipyn o gystadleuaeth unochrog. Dim ond tri chystadleuydd sydd wedi curo’r gwrthwynebwyr pedair coes ar y ras 22 milltir/35km dros dir anodd ers cynnal y ras gyntaf yn 1980 – Huw Lobb (DU) yn 2004, Florian Holzinger (Yr Almaen) yn 2007, a’r enw priodol Ricky Lightfoot (DU) yn 2022. Yn amlwg nid buddugoliaeth dros geffyl yw canlyniad disgwyliedig y bwcis – casglodd Lobb wobr o £25,000 am ei fuddugoliaeth, ei amser o 2awr 5 munud yn curo’r ceffyl cyflymaf o 2 funud.

 •  

 • Ymweliad hedfan. Ar un adeg roedd llain awyr yng Ngwesty Llyn Abernant gerllaw (sydd bellach yn ganolfan gweithgareddau awyr agored i bobl ifanc) a oedd yn derbyn teithiau hedfan dyddiol o Abertawe.

 •  

 • Siopa nes i chi ollwng. Yn ei hanterth roedd gan Lanwrtyd bedwar popty, tri chigydd, sawl fferyllfa, siopau nwyddau a nwyddau, siop ffrogiau merched, siop ddillad dynion, siop esgidiau, a siopau a oedd yn cael eu rhedeg gan grydd, ffotograffydd, siop lysiau, siop haearn, melinydd, dilledydd a gwerthwr tybaco. . Heb anghofio dewis o ystafelloedd te a chaffis. Pwy sydd angen archfarchnadoedd?

 •  

 • Pencampwr y byd. Pencampwr presennol Snorcelu Cors y Byd a Deiliad Record y Byd yw Neil Rutter, a'i amser gorau ar gyfer cwblhau'r cwrs brwnt yw 1 munud 18.82 eiliad. Mae Lonely Planet yn disgrifio’r digwyddiad fel un o’r 50 profiad ‘rhaid eu gwneud’ gorau o bob cwr o’r byd. Mae’n sicr wedi dal y dychymyg, gan ddenu dros 160 o gyfranogwyr o Awstralia, Gwlad Belg, Denmarc, Iwerddon, yr Eidal, yr Iseldiroedd, De Affrica, Sweden, y DU ac UDA, gan wneud hon yn bencampwriaeth byd wirioneddol ryngwladol.

 •  

 • Cyntaf i'r felin. Dyfeisiwyd difyrrwch poblogaidd merlota – sydd bellach yn fusnes mawr ledled y wlad – yng Nghymru yma yn Llanwrtyd yn 1955, pan fenthycwyd merlod mynydd Cymreig gan ffermwyr lleol am ddiwrnod o daith i’r bryniau anghysbell.

_BWF3631.jpg
_BWF3650.jpg
_BWF3677.jpg

DYDD YN Y BYWYD

Byddwch yn hawdd tra i ffwrdd ychydig oriau neu ddiwrnod llawn yn Llanwrtyd. Dyma ychydig o bethau na fyddwch chi eisiau eu colli. Er nad oes rhaid i chi ymweld â nhw mewn unrhyw drefn benodol, rydyn ni wedi eu gosod allan mewn ffordd a fydd yn eich helpu i wneud y gorau o'ch amser yn y dref. Ac os mai dim ond hanner diwrnod neu lai sydd gennych i'w wario, dewiswch y lleoedd sy'n tanio'ch chwilfrydedd.

 

Canolfan Dreftadaeth a Chelfyddydau Llanwrtyd a'r Cylch

Dyma'r lle gorau i ddechrau eich ymweliad. Daw hanes a chreadigrwydd ynghyd yn y ganolfan groesawgar hon, sydd wedi’i lleoli mewn capel Annibynwyr o’r 19eg ganrif sydd wedi’i drawsnewid a’i foderneiddio’n wych. Mae arddangosion rhyngweithiol ac atgofion cofnodedig trigolion lleol yn mynd â chi ar daith o anheddiad bach o ‘fythynnod to gwellt unllawr’ i dref ffyniannus gyda ‘ffynnon sylffwr gorau’r deyrnas’.

 

Mae oriel gelf y ganolfan yn arddangos celf a chrefft sydd wedi’u hysbrydoli gan y tirweddau a’r ymdeimlad o le o amgylch y rhan unigol hon o Ganolbarth Cymru, gyda rhaglen o arddangosfeydd trwy gydol y flwyddyn. Edrychwch allan am y cyngherddau bach a'r datganiadau a gynhelir yma hefyd.

 

Cerflun ‘Ysbryd yn yr Awyr’

Nid yw’n bosibl meddwl am gerflun mwy priodol ar gyfer Llanwrtyd na’r darlun dramatig hwn o farcud coch, yr aderyn ysglyfaethus a fu unwaith mewn perygl sydd wedi’i ailgyflwyno’n llwyddiannus i Ganolbarth Cymru a thu hwnt. Mae barcud coch enfawr, ei adenydd yn ymestyn dros gangen, yn dominyddu sgwâr y dref, gan symboleiddio’r ‘Gymru wyllt’ o amgylch y dref ac ysbryd adfywiad Llanwrtyd ar ôl y cwympiadau ar ôl y sba. Gwaith Sandy AC O’Connor, fe’i rhoddwyd i’r dref yn 1998.

 

Y Ffynnon Ddrewi

Saif yr ‘Ysbryd yn yr Awyr’ ar lan Afon Irfon. Mae’n werth dilyn yr afon hon i’r gorllewin i barcdir (cymerwch Ffordd Dolecoed) lle mae’r tŷ sba gwreiddiol. Os nad ydych chi'n hoffi arogl wyau pwdr, cadwch bellter. Credir mai ffynnon sylffwr Llanwrtyd yw’r cryfaf yng Nghymru. Does ryfedd ei bod yn cael ei hadnabod fel Y Ffynnon Ddrewllyd yn Gymraeg.

 

Caeau Dolwen

Mae’r man gwyrdd hwn ar ddynesiad de-orllewinol y dref, a ddefnyddiwyd ar un adeg gan ffermwyr i gadw eu defaid, bellach yn ardal hamdden ddymunol gyda chaeau chwarae, gardd synhwyraidd a phafiliwn glan yr afon. Mae taith gerdded wrth ymyl yr Irfon yn mynd â chi at bont reilffordd haearn bwrw un rhychwant Fictoraidd, wedi'i rhestru am ei harbenigedd peirianneg technegol.

bottom of page