top of page
Machmwmw3.jpg

Machynlleth

Machynlleth

Er ei bod yn bosibl mai Cymraeg yw ei henw lle troellog tafod, mae Machynlleth yn annodweddiadol o’r rhan fwyaf o drefi gwledig Cymru. Mae’n gymysgedd rhydd-a-hawdd o ddylanwadau, lle mae’r gymuned wledig leol yn cymysgu â thyrfa gosmopolitan y mae cynaliadwyedd a byw’n wyrdd yn uchel ar yr agenda yn eu plith.

Does dim dwy ffordd amdani: mae Machynlleth yn lle hynod olygus. Yn wahanol i’r rhan fwyaf o drefi gwledig eraill Cymru, mae ganddi brif stryd hir, lydan sy’n creu llawer iawn o le a golau.

 

Gwreiddiau gwyrdd

Nid yw’n syndod darganfod bod Machynlleth, lle mae celf yn cwrdd ag amaethyddiaeth, yn ganolbwynt i fyw’n wyrdd, gan ddenu cynulleidfa eco-ymwybodol arall. Mae’n un o brif drefi Biosffer Dyfi Cymru UNESCO, dynodiad a roddir i ardaloedd sy’n archwilio’n lleol sut mae amgylcheddau iach yn arwain at fywoliaethau cynaliadwy, diwylliannau bywiog ac economïau cadarn.

 

I gadarnhau’r enw da hwn, yn union i fyny’r ffordd fe welwch y Ganolfan Dechnoleg Amgen, ‘pentref y dyfodol’ arloesol a chynhenid iawn a sefydlwyd yn y 1970au ymhell cyn i gynaliadwyedd a hunangynhaliaeth ddod yn arian cyffredin. Mae’n ganolfan hynod ddiddorol, sy’n esblygu’n barhaus, yn llawn enghreifftiau gweithredol o ynni adnewyddadwy, adeiladau gwyrdd arbrofol a dyfeisiau dyfeisgar, cyfeillgar i’r blaned. Mae ei ymchwil am allyriadau nwy sero-net erbyn canol yr 21ain ganrif yn dechrau ar ôl cyrraedd, gyda thaith ar un o reilffyrdd halio mwyaf serth Ewrop â chydbwysedd dŵr.

 

Yn ôl ym Machynlleth, mae Heol Maengwyn, y brif stryd fawr, wedi’i leinio â chymysgedd ysgafn o gaffis, siopau diwrnod gwaith – fferyllydd, groseriaid, ac ati – a manwerthwyr annibynnol sydd â dawn unigolrwydd. Yn amlwg ymhlith y rhain mae Ian Snow, emporiwm eclectig sy’n derfysg o liw a dewis. ‘Rydym yn teithio’r byd i ddarganfod darnau moesol, llawn cymeriad ar gyfer eich cartref,’ dywed. Mae'n gwerthu popeth o deganau addysgol i waith celf, dillad i ddodrefn, gan adlewyrchu'n agos natur tref lle mae pryderon byd-eang a lleol yn asio.

 

Mae Ian Snow yn rhannu’r stryd gyda siopau sy’n gwerthu hen bethau ac esgidiau cain wedi’u gwneud â llaw, celf, nwyddau cartref gwledig modern, llyfrau a bwydydd cyflawn…mae’r cyfan yn Fachynlleth iawn.

 

Tafarn goets fawr, ac yn brwydro am annibyniaeth

Yr un adeilad sy'n mynd yn ôl i'r hen ddyddiau yn ddigywilydd yw Gwesty'r Wynnstay. Yn dyddio o’r 18fed ganrif ac amser teithio ar y coets fawr, mae’n un o hoff dafarnau coetsis Cymru.

 

Mae gan yr hostel gynnes a chroesawgar hon yr holl nodweddion gwirioneddol glasurol na allech chi eu hailadrodd hyd yn oed pe baech chi'n ceisio - estyllod creigiog, tramwyfeydd gwenieithus, tanau agored, trawstiau pren, pethau cofiadwy o bysgota a thyllau a chorneli clyd (y gair Cymraeg 'cwtch', sy'n golygu cwtsh). , yn eu dal yn berffaith).

 

Ar ben arall y stryd mae adeilad sy’n mynd â chi hyd yn oed yn ddyfnach i orffennol Machynlleth. Oherwydd ei hanes a’i leoliad canolog bu sôn, ar un adeg, am Fachynlleth yn dod yn brifddinas Cymru. Curodd Caerdydd hi i’r swydd ym 1955, ond ganrifoedd ynghynt roedd y dref, mewn gwirionedd, yn cael ei hystyried yn brifddinas – er yn answyddogol – pan oedd yn lleoliad honedig y senedd Gymreig wreiddiol.

 

Eglurir y cyfan yng Nghanolfan Owain Glyndŵr, a enwyd ar ôl yr arweinydd Cymreig a arweiniodd wrthryfel yn erbyn Lloegr ac a gynhaliodd ei senedd Gymreig yn y fan hon ym 1404. Wedi'i lleoli o fewn rhywbeth sy'n eitem hanesyddol ynddo'i hun - enghraifft brin o ddiweddar-. tŷ tref canoloesol – mae’r ganolfan yn cynnwys arddangosfeydd ac arddangosiadau ar Glyndŵr a’i ymgyrch dros annibyniaeth.

 

Celf a phensaernïaeth

Yn ôl i'r dyfodol, mae MOMA yn rhywbeth y mae'n rhaid ymweld ag ef. Cerddwch yn ôl ar hyd Heol Maengwyn i dŵr cloc addurnol Machynlleth o’r 19eg ganrif, yna trowch i’r dde. Byddwch yn dod i'r Amgueddfa Celf Fodern yn fuan. Fyddech chi ddim yn ei feddwl o’r tu allan (mae wedi’i leoli mewn hen gapel ac adeilad Fictoraidd), ond o’i fewn mae’n arddangos celf gyfoes flaengar sy’n feiddgar, yn ddeniadol ac weithiau’n heriol.

 

Nid celf yn unig sy’n tanio’r diwylliant lleol. Mae Machynlleth yn cynnal rhaglen o wyliau blynyddol mawreddog, yn cwmpasu comedi, llenyddiaeth a cherddoriaeth werin. Mae'n lle bywiog bob dydd Mercher, hefyd, pan ddaw'r farchnad stryd i'r dref.

 

Mae lleoliad y dref ymhlith bryniau tonnog yn cael ei werthfawrogi orau o’r parc y tu ôl i Heol Maengwyn. Mae’n fan gwyrdd hyfryd, wedi’i gyfoethogi gan bresenoldeb Y Plas, plasty Sioraidd rhestredig Gradd II, cyn gartref Ardalydd Londonderry, sydd heddiw yn gartref i swyddfeydd y cyngor a chaffi a bwyty smart.

 

Os ydych chi’n teimlo’r angen am rywfaint o weithgaredd dyfrol, galwch draw i Ganolfan Hamdden Bro Ddyfi i nofio yn y pwll – mae wedi’i leoli’n agos i’r Plas.

Machmwmw1.jpg

CURIOSIAETHAU A SYLWADAU

 • Dywedwch wrth Laura Rwy'n Ei Caru. Agorodd siop seren ffasiwn y 1960au a’r 70au Laura Ashley yma ym Machynlleth. Roedd yn berthynas ostyngedig mewn tŷ roedd hi'n ei rannu â'i gŵr Bernard a'i dau o blant. O fes bach…

 •  

 • Owain yn chwifio ei ffon hud. Datgelwyd cymeriad ariangar Owain Glyndwr gan neb llai na William Shakespeare. Yn Harri IV cyfeiriodd at Owain fel y ‘consuriwr mawr, wedi ei ddamnio o Glendower’. Dywed Shakespeare hefyd:

 •               ‘Ar fy ngeni

 •               Roedd blaen y nefoedd yn llawn siapiau tanllyd,

 •               O cressetiau llosgi, ac ar fy ngenedigaeth

 •               Ffrâm a sylfaen anferth y ddaear

 •                Wedi'i ysgwyd fel llwfrgi.'

 •  

 • Ymweliad hedfan. Ni fyddech wedi meddwl hynny, ond roedd gan y grŵp uffern Led Zeppelin lecyn meddal ar gyfer y rhannau heddychlon hyn. Fel dihangfa o’u ffordd o fyw corwynt, enciliodd Robert Plant a Jimmy Page i fwthyn anghysbell ger Machynlleth lle buont yn ysgrifennu caneuon ar gyfer eu trydydd a’u pedwerydd albwm gan gynnwys (o bosibl – mae’n destun anghydfod roc dibwys) rhannau o’r chwedlonol ‘Stairway to Heaven’.

 •  

 • Doedd hi ddim yn ddifyr. Ymwelodd Beatrix Potter, awdur llyfrau enwog Peter Rabbit, â Machynlleth ym 1888 pan oedd hi'n ifanc iawn. Mae ei hadroddiad yn darllen fel adolygiad TripAdvisor sy’n codi nit (‘Prin a person could speak English,’ roedd hi’n cwyno). Doedd hi ddim yn hoff iawn o’r daith trên chwaith: ‘Pedair awr i fynd chwe deg milltir rhwng Amwythig a Machynlleth. Pan fydd madarch yn eu tymor mae’r gard yn mynd allan i’w pigo.’

 •  

 • Pentref y dyfodol. Mae'n ffit perffaith. Mae presenoldeb y Ganolfan Dechnoleg Amgen mewn coetiroedd ychydig filltiroedd i’r gogledd o’r dref yn gwella eco-gydnabyddiaethau Machynlleth. Dechreuodd y cyfan o dan amgylchiadau anaddawol yn y 1970au mewn hen chwarel nad oedd neb i’w gweld ei heisiau, wedi’i hysbrydoli gan fudiad nad oedd neb i’w weld yn poeni amdano yn y dyddiau hynny. Sut mae amseroedd wedi newid. Mae'r ganolfan bellach yn arwain y byd o ran hyrwyddo cynaliadwyedd a byw mewn cytgord â'r Ddaear.

 •  

 •  

 • Gwreiddiau Cymreig Richard Nixon. Roedd Arlywydd yr UD Richard Nixon yn ddisgynnydd i deulu ffermio lleol o'r 17eg ganrif.

 •  

 • Pitsio i fyny. Ganed seren pêl fas Americanaidd Ted Lewis (1872–1936) ym Machynlleth, gan ymfudo i UDA yn wyth oed. Ef oedd y piser pêl fas ar gyfer y Boston Beaneaters a Boston Americans. Nid chwaraeon oedd ei unig ddiddordeb. Yr oedd yn frwd dros eisteddfodau yn America, a daeth yn gyfeillion cadarn â'r bardd Robert Frost.

Machmwmw5.jpg
Machmwmw8.jpg

DYDD YN Y BYWYD

Byddwch yn hawdd tra i ffwrdd am ddiwrnod cyfan ym Machynlleth. Mae llawer i'w weld a'i wneud yma. Nid oes rhaid i chi fynd i’r afael â’r lleoedd isod mewn unrhyw drefn benodol, er ein bod wedi eu rhestru mewn ffordd a ddylai eich helpu i gael y gorau o’ch ymweliad. Os oes gennych lai o amser i'w dreulio yn y dref, dewiswch y lleoedd sy'n tanio'ch chwilfrydedd.

 

Canolfan Owain Glyndŵr, Senedd-dy

Cychwynnwch ym mhen dwyreiniol y dref yn y ganolfan arwyddluniol hon, sy’n adrodd hanes Owain Glyndŵr, arweinydd brodorol olaf Cymru, a’i ymchwil am annibyniaeth i Gymru. Wnaeth hynny ddim gweithio allan ei ffordd o gwbl, er dywedir i Owain gynnal senedd Gymreig yma yn 1404 cyn diflannu’n ddirgel yn 1412 byth i’w weld eto, gan adael etifeddiaeth enigmatig sy’n dal i ysbrydoli cymysgedd o angerdd a dyfalu.

 

Heol Maengwyn

Mae'r brif stryd hir, lydan hon yn rhoi llawer o gymeriad i Fachynlleth. Mae’n bosibl ei fod yn seiliedig ar lasbrint a osodwyd gan gynllunwyr tref y 13eg ganrif – os felly, roedden nhw’n gwybod beth oedden nhw’n ei wneud ymhell yn ôl bryd hynny. Yn rhoi apêl ychwanegol iddo mae'r adeiladau, cymysgedd o gerrig lleol Sioraidd a thywyll, sydd ar hyd y stryd, ynghyd â dewis deniadol o siopau annibynnol. I'w weld ar ei fwyaf bywiog dewch am y farchnad awyr agored ddydd Mercher.

 

Tŵr y cloc

Mae Heol Maengwyn yn gorffen (neu’n dechrau) yn nhŵr cloc enwog Machynlleth. Mae'n strwythur addurniadol, a godwyd gan Ardalydd Londonderry ym 1873 i goffau dyfodiad ei etifedd, yr Arglwydd Castlereagh, i oed.

 

Y parc ac Y Plas

Mae awyrgylch eang Machynlleth yn cael ei gynnal yn y parcdir sy’n rhedeg ochr yn ochr â Heol Maengwyn. Yma y trigai Ardalydd Londonderry, mewn tŷ mawreddog o’r enw Y Plas (‘The Mansion’). Yn sefyll ar safle hen dŷ yn dyddio o 1673, mae’n blasty Sioraidd rhestredig Gradd II gyda ffasâd 1853 mawreddog. Ymhlith prif oleuadau cymdeithas Fictoraidd a ymwelodd â'r Plas roedd Tywysog Cymru, y Brenin Edward VII yn ddiweddarach.

 

Ym 1948 rhoddwyd y tŷ i'r dref fel parc cyhoeddus. Mae bellach yn gartref i swyddfeydd a chaffi/bwyty, ac mae ganddo gyfleusterau cynadledda.

 

Mae’n sefyll ymhlith tiroedd helaeth wedi’u tirlunio gyda gerddi, llwybrau cerdded dymunol, deiliog, safleoedd picnic ac ardal chwarae i blant, oll wedi’u gosod yn erbyn cefndir o fryniau tonnog, llyfn yng Nghanolbarth Cymru.

 

Canolfan Hamdden Bro Ddyfi

Yn agos at Y Plas, mae gan y ganolfan hamdden fodern hon gyflenwad llawn o gyfleusterau – campfa ynghyd â phwll nofio dan do a neuadd fowlio.

 

MOMA

Mae’r Amgueddfa Celf Fodern, rownd y gornel o’r tŵr cloc, yn adlewyrchu naws gelfyddydol, cosmopolitan Machynlleth yn berffaith. Wedi'i leoli braidd yn anghydweddol mewn hen gapel Wesleaidd o'r enw Y Tabernacl ac adeilad Fictoraidd cyfagos, mae'n cynnwys nifer o orielau wedi'u llenwi â lliw, bywyd a delweddaeth drawiadol.

 

Mae arddangosfeydd newidiol yn ategu casgliad esblygol MOMA o dros 400 o weithiau sy’n canolbwyntio’n bennaf ar artistiaid – gan gynnwys cerflunwyr – sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru yn yr 20fed a’r 21ain ganrif. Mae yna hefyd gyngerdd llawn cymeriad lle gallwch eistedd mewn sedd capel a gwrando ar bedwarawd llinynnol lleddfol yn hytrach na phregeth Sul Anghydffurfiol tanllyd a damnedigaeth.

 

Mae gofod perfformio arall mwy clos yn yr Hen Adeilad Tanerdy wedi’i drawsnewid y tu ôl i’r Tabernacl.

 

Mae MOMA yn chwarae rhan flaenllaw ym mywyd diwylliannol ffyniannus Machynlleth mewn mwy nag un ffordd. Mae’n ganolbwynt Gŵyl flynyddol Gŵyl Machynlleth ochr yn ochr â chynulliadau, cyngherddau, sgyrsiau, perfformiadau, dosbarthiadau a gweithdai eraill.

bottom of page