top of page
_BWF2859.jpg

Llanandras

Llanandras 

Mewn man cythryblus yn hanesyddol ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr, mae Llanandras wedi gweld ei siâr o weithredu dros y canrifoedd – er ei fod yn ddiogel ar ochr Gymreig y ffin y dyddiau hyn. Gyda gwrthdaro ymhell y tu ôl iddo, mae bellach yn dref fach fywiog gydag awyrgylch gelfyddydol unigryw. Mae ei orffennol fel canolbwynt masnach a gweinyddol wedi ei adael gyda chyfoeth o adeiladau hanesyddol yn cael eu harddangos fel rhan o un o’r strydoedd mawr harddaf sydd i’w gweld yn unrhyw le yn y DU.

Yn swatio mewn cefn gwlad bryniog gwyrdd ar lannau Afon Llugwy, mae petite Llanandras yn un o berlau cudd Canolbarth Cymru. Adlewyrchir ei statws blaenorol fel arhosfan bwysig ar y ffordd goets fawr rhwng Llundain ac Aberystwyth a chanolfan weinyddol Sir Faesyfed yn ei threfwedd bensaernïol amrywiol – clwstwr eclectig o strwythurau canoloesol hanner-pren, ffasadau Sioraidd golygus a thai tref Fictoraidd sy’n dal i sefyll.

 

Gyda’i ddyddiau fel pwerdy masnachu y tu ôl iddo, mae Llanandras wedi adeiladu enw da fel cilfach gelfydd. Mae’r strydoedd yn frith o orielau, siopau llyfrau vintage a siopau hen bethau, tra bod gŵyl gelfyddydol flynyddol sy’n denu perfformwyr o bell ac agos yn rhoi hwb pellach i hygrededd bohemaidd y dref.

 

Mae hefyd yn gartref i stryd fawr a all sefyll ochr yn ochr â llawer o aneddiadau llawer mwy. Yn ogystal â’r orielau hynny y soniwyd amdanynt eisoes, fe welwch gasgliad amrywiol o gaffis, delis a siopau dillad – yn ogystal â phrif drefi marchnad fel siop lysiau, cigyddion a gwerthwyr pysgod.

 

Chi fydd y barnwr

Neu y cyhuddedig. Profwch y system gyfiawnder o ddwy ochr y gyfraith yn The Judge’s Lodding, atyniad hanes byw arobryn Llanandras. Gan wasanaethu fel cartref y barnwr a chanolfan farnwrol y sir, mae’r adeilad hwn o’r 19eg ganrif a adferwyd yn cynnwys ystafelloedd byw, ystafell llys a detholiad o gelloedd dingi lle byddai’r rhai sy’n aros am brawf yn cael eu cynnal.

 

Wedi’i goleuo â lampau nwy ac olew sy’n addas i’r oes, mae’n siwrnai wallgof i’r gorffennol – er bod pethau’n amlwg yn fwy disglair yn yr ystafelloedd moethus lle mae meistr y tŷ yn byw nag o dan y grisiau lle’r oedd ei staff yn byw ac yn gweithio. Yr uchafbwynt yw ystafell y llys (a glywodd ei achos diwethaf yn 1970) lle gallwch chi brofi sut yr oedd treial yn edrych o safbwynt barnwr, rheithgor a diffynnydd.

 

Pensaernïaeth anhygoel

Er ei fod yn lle cymharol fach, mae Llanandras yn rhagori ar ei bwysau o ran strwythurau trawiadol – pob un yn ddarn o hanes hir a chyfoethog y dref. Ewch am dro drwy’r strydoedd a byddwch yn hercian yn ôl ac ymlaen drwy’r canrifoedd.

 

Mae Neuadd y Sir o’r 19eg ganrif (amgueddfa Llety’r Barnwr bellach) ar Broad Street a’r Ystafelloedd Ymgynnull Gothig Eidalaidd, a adeiladwyd ym 1869 yn edrych dros y brif groesffordd. Mae ffrâm bren Radnorshire Arms ar ben gogledd-orllewinol y Stryd Fawr yn dyddio o 1616 (chwiliwch am y paneli hynafol a'r trawstiau mowldiedig yn y bar). Hyd yn oed ymhellach yn ôl mewn amser mae Eglwys Sant Andreas. Yn dyddio'n bennaf o'r 14eg ganrif, mae'n dal i ddangos olion o'i darddiad Sacsonaidd a Normanaidd cynharach.

 

Ar wyliadwriaeth

Yn edrych dros Lanandras o safle uchel yng ngogledd-orllewin y dref, roedd y Warden unwaith yn safle castell, a adeiladwyd gan oresgynwyr Seisnig i ddarostwng y brodorion afreolus. Er mai’r cyfan sydd ar ôl heddiw yw’r twmpath pridd lle safai’r gaer ar un adeg, mae’r golygfeydd 360-gradd dros y wlad o amgylch yn dangos yn glir pam y dewisodd ei hadeiladwyr y fan hon.

 

Codwyd y castell yn wreiddiol gan y teulu Mortimer ym 1249, a dinistriwyd y castell mor gynhwysfawr gan yr arweinydd Cymreig Llywelyn ein Llyw Olaf ym 1262 nes iddo ddiflannu o'r cofnod hanesyddol. Colled y Mortimers yw ein mantais, gyda’r Warden bellach yn gyfres dawel o goetir a dolydd blodau gwyllt gyda golygfeydd godidog.

 

I mewn i'r gwyllt

Yn ymestyn ar hyd glannau Afon Llugwy, mae Gwarchodfa Natur Withybeds yn dirwedd ryfeddol o wyllt dim ond taith gerdded fer o ganol y dref. Mae'r Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig hwn yn frith o lwybrau cerdded hygyrch, sy'n golygu bod y corsydd helyg yn hawdd eu cyrraedd ym mhob tywydd.

 

Mae ar ei fwyaf lliwgar ar ddiwedd y gwanwyn a dechrau’r haf, pan fydd yr aer yn llawn o ganeuon adar y gwybedog sy’n nythu, titw’r helyg a choch y berllan – a gold y gors a blodau’r gwynt sy’n blodeuo o’r tir corsiog.

_BWF2762.jpg

CURIOSIAETHAU A SYLWADAU

 • Pŵer blodau. Ar ddechrau'r 19eg ganrif, roedd Llanandras yn wely poeth o fridio cennin Pedr. Crëwyd dim llai na 470 o amrywiadau o flodau cenedlaethol Cymru yma gan arddwriaethwyr lleol, a fyddai’n anfon eu cnydau i’w gwerthu ym marchnad flodau Covent Garden yn Llundain.

 •  

 • Rhowch ganiad i ni. Os ydych chi yn y dref fin nos, gwrandewch am y gloch cyrffyw yn cael ei chanu o dŵr Eglwys Sant Andreas. Mae’n draddodiad sydd wedi bod yn mynd ymlaen ers 1565, pan wnaeth y masnachwr brethyn lleol cyfoethog John Beddoes yr arfer dyddiol yn amod iddo ariannu ysgol ramadeg y dref.

 •  

 • Gororau sy'n newid. Yn anarferol i dref Gymreig, mae Llanandras yn eistedd ar yr hyn oedd yn hanesyddol yn ochr Seisnig Clawdd Offa, y gwrthglawdd anferth o’r 8fed ganrif a adeiladwyd gan y Mers Frenin Offa i amddiffyn ei diroedd. Gwnaeth ei lleoliad unigol y dref yn fflachbwynt ar gyfer ymosodiadau gan reolwyr brodorol gan gynnwys Llywelyn ein Llyw Olaf ac Owain Glyndŵr, a lwyddodd yn y pen draw i wthio’r ffin yn ôl i’w lleoliad presennol ar Afon Llugwy.

 •  

 • Yn y llynges. Roedd y Tŷ Coch mawreddog ar Broad Street ar un adeg yn gartref i’r Llyngesydd Rear Peter Puget, aelod o griw ar Alldaith enwog Vancouver a oedd yn amgylchynu’r byd rhwng 1791 a 1795. Y Puget Sound ar arfordir Washington yn UDA – un o nifer o deithiau’r alldaith porthladdoedd galw – bellach yn dwyn ei enw.

 •  

 • Trosedd a chosb. Archwiliwch y fynwent yn Eglwys Sant Andreas ac fe welwch garreg fedd yn adrodd hanes trist Mary Morgan. Wedi’i chael yn euog ym 1805 o lofruddio ei phlentyn newydd-anedig, credir yn eang bod y ferch 16 oed hon wedi dioddef camweinyddiad cyfiawnder. Pan godwyd pryderon am ei chollfarn sicrhawyd achubiaeth o Lundain, ond ni chyrhaeddodd y newyddion Llanandras tan ar ôl iddi gael ei chrogi yn Gallows Lane.

 •  

 • Cyflwr o'r radd flaenaf. Mae Little Presteigne yn gartref i ddwy ŵyl gelfyddydol flynyddol. Bellach yn ei bedwaredd ddegawd, mae Gŵyl Llanandras yn gweld cerddoriaeth glasurol a pherfformiadau llafar gan artistiaid rhyngwladol yn digwydd mewn lleoliadau amrywiol, gan gynnwys Eglwys Sant Andreas a’r Ystafelloedd Cynnull. I’r rhai sydd â chwaeth fwy modern, mae Gŵyl Gerdd Defaid hwyliog a chyfeillgar, a gynhelir mewn pebyll lliwgar yn Went’s Meadow ar gyrion y dref.

 •  

 • Beth sydd mewn enw? Daw Llanandras o’r Hen Saesneg preosta tun, sy’n golygu ‘tref offeiriaid’. Mae ei henw Cymraeg, Llanandras, yn golygu ‘Church of St Andrew’.

 • d dyngarwr a arloesodd y mudiad cydweithredol byd-eang.

_BWF2656.jpg
_BWF2945.jpg
_BWF2855.jpg

DYDD YN Y BYWYD

Rydym am i chi gael y gorau o'ch ymweliad â Llanandras. Mae llawer i’w weld a’i wneud yn y dref, felly rydym wedi dewis rhai uchafbwyntiau. Rydych chi'n rhydd i fynd at bethau ym mha drefn bynnag y dymunwch, ond rydym wedi trefnu ein teithlen mewn ffordd sy'n gwneud synnwyr yn ddaearyddol. Ac os cewch eich gwthio am amser, cymerwch eich dewis o'r lleoedd sy'n tanio'ch chwilfrydedd.

 

Y Warden

Dechreuwch drwy gael eich cyfeiriadau yn Y Warden, hen safle castell mwnt a beili Llanandras. Mae’r castell wedi hen ddiflannu (a ddinistriwyd gan luoedd Cymru yn 1262) ond mae’r golygfeydd eang ar draws y wlad o gwmpas yn dangos pam fod y llecyn hwn yn lleoliad mor dda ar gyfer caer. Gyda gwrthdaro ymhell y tu ôl iddo, mae'r llecyn prydferth braf hwn bellach yn fan gwyrdd godidog sy'n boblogaidd gyda theuluoedd, cerddwyr a gwylwyr bywyd gwyllt.

 

Archwiliwch y strydoedd

Yn amgylchynu Eglwys Sant Andreas a’r fynwent, mae strydoedd tlws Llanandras yn llawn digon i ychydig o le. Mae'r Stryd Fawr yn arbennig o ddeniadol. Mae prif stryd fywiog Llanandras wedi’i leinio â siopau, caffis ac orielau, wedi’u lleoli mewn adeiladau hanesyddol sy’n amrywio o strwythurau Tuduraidd hanner-pren i flaenau siopau cain â blaen gwydr o’r 18fed a’r 19eg ganrif. Does fawr o syndod bod cylchgrawn Country Life wedi ei restru fel un o 10 tref fach orau Prydain.

 

Eglwys Sant Andreas

Er bod y strwythur presennol yn dyddio i raddau helaeth o'r 14eg ganrif, mae gwreiddiau eglwys y plwyf yn ymestyn yn ôl i gyfnod y Normaniaid a'r Sacsoniaid. Y tu mewn, gallwch weld tapestri o ddechrau’r 1500au yn darlunio mynediad Iesu i Jerwsalem a chaead arch addurnol o’r 13eg ganrif y credir ei fod yn perthyn i’r teulu Mortimer (adeiladwyr castell hir-ddymchwel Llanandras), arglwyddi pwerus y Mers a oedd unwaith yn llywodraethu yn y rhain. gororau.

 

Allan yn y fynwent fe welwch garreg fedd Mary Morgan a gafodd ei dienyddio'n anghyfiawn yma ym 1805 a The Scallions, ardal o amgylch yr hen borth y fynwent y credir iddi gymryd ei henw o'r hen air Norseg skallwega ('ffordd y benglog') .

 

Llety'r Barnwr

Mae hen Neuadd y Sir Llanandras, a agorwyd ym 1829, bellach yn un o atyniadau hanesyddol mwyaf diddorol Cymru. Gan wasanaethu fel canolfan farnwrol Sir Faesyfed a llety i’r barnwyr a ddaeth yma i roi cynnig ar achosion, mae’n gapsiwl amser sydd wedi’i gadw’n berffaith ac yn ymgolli’n llwyr.

 

Fe welwch y siambrau mawreddog lle’r arhosodd swyddogion y gyfraith a oedd yn ymweld a’r gofodau mwy cymedrol ar gyfer y gweision o dan y grisiau, i gyd wedi’u goleuo â lampau olew a nwy fflachlyd. Gallwch hefyd dreulio peth amser yn y celloedd tywyll lle cynhaliwyd y rhai a oedd yn aros am brawf, ac archwilio ystafell y llys a glywodd ei achos terfynol yn 1970.

 

Gwarchodfa Natur Withybeds

Cwblhewch eich dolen drwy'r dref gyda thaith gerdded ar hyd Afon Llugwy yng Ngwarchodfa Natur Llwynhelyg. Mae rhodfeydd pren uchel yn eich cludo dros y tir corsiog yn fyw gyda glas y dorlan pefriol, gweision y neidr sy'n troi'n wyllt a gold melyn llachar y gors.

bottom of page