top of page

Dyddiau Glawog

Rainy Days 

Ah, y tywydd gwlyb Cymreig, rydym yn enwog amdano…efallai ychydig yn annheg, nid yw bob amser yn bwrw glaw yma; cawn hefyd heulwen bendigedig, gwyntoedd toreithiog, ac eira ffres, crisp.

Efallai ein bod wedi cael yr enw da hwn oherwydd pan fydd hi'n bwrw glaw, mae'n bwrw glaw yn iawn - socian i'r asgwrn, sychwyr sgrin wynt i'r eithaf, gwallt yn diferu glaw.

Ond wyddoch chi beth? Y "Tywydd Cymreig" hwn yw'r rheswm pam fod ein dyffrynnoedd a'n mynyddoedd mor wyrdd, pam fod ein llynnoedd mor ddwfn a dirgel, a pham ein bod yn un o'r llefydd gorau i gymryd rhan mewn chwaraeon dŵr yn y DU.

Felly gadewch i ni feddwl, beth yw'r senario waethaf mewn gwirionedd...

Rydych chi yma ar wyliau, rydych chi wedi cael haul bendigedig, ac yn sydyn ar y trydydd diwrnod, mae'r cymylau'n cronni a'r nefoedd yn agor ... mae digon i'w wneud o hyd. Canolfannau gweithgareddau dan do, amgueddfeydd, caffis, lleoedd i fynd â'r plant, lleoedd i fynd heb blant ... neu'r dewis arall ... rydych chi'n gwlychu ychydig ac yn gwneud y gorau o sblasio mewn pyllau.

Nawr, ni fydd cawodydd od yn gwneud llawer o wahaniaeth os ydych chi'n beicio mynydd neu'n rafftio dŵr gwyn. Ond fel arall, mae digon o lefydd hynod ddiddorol i’ch cadw’n brysur am awr neu ddwy tra byddwch yn aros i’r haul ddod allan eto. Mor ddiddorol, mewn gwirionedd, mae'n drueni eu hachub ar gyfer diwrnodau glawog.

Fun in the Rain

Pethau i'w gwneud 

Camwch yn ôl mewn amser i archwilio hanes cyfoethog Powys yn ein hamgueddfeydd a’n safleoedd hanesyddol hynod ddiddorol. Deifiwch i mewn i straeon am farchogion, brenhinoedd a chwedlau wrth aros yn gynnes ac yn sych. Neu ewch ar daith i Lety’r Barnwr yn Llanandras, hyd yn oed os yw’n cracio’r cerrig llechi y tu allan. Byddwch chi'n gwybod eich bod chi yn "un o amgueddfeydd bach mwyaf deniadol y byd" o'r eiliad y byddwch chi'n cerdded trwy'r drws ffrynt ac yn arogli'r lampau paraffin.

Hyfrydwch Diwylliannol:

Ymgollwch yn y byd celfyddydau a diwylliant lleol. Ymweld ag orielau celf, theatrau, a chanolfannau diwylliannol sy'n arddangos creadigrwydd a doniau trigolion Powys. Edrychwch ar yr arddangosion diweddaraf yn Oriel Davies Gallery.

Llyfrgelloedd Clyd:

Does dim byd tebyg i fynd ar goll mewn llyfr da ar ddiwrnod glawog. Ymwelwch â'n llyfrgelloedd lleol, lle gallwch bori trwy gasgliad helaeth, cyd-fynd â nofel, neu ymuno â thrafodaeth clwb llyfrau. Mae Siopau Llyfrau'r Gelli Gandryll yn rhywbeth y mae'n rhaid i bobl sy'n hoff o lyfrau ymweld ag ef.

Caffis Cynnes:

Ceisiwch loches rhag y glaw yn un o'n caffis swynol. Sipian ar baned poeth o de neu goffi wrth fwynhau sleisen o gacen ffres. Mae'n lleoliad perffaith ar gyfer sgwrs hamddenol neu i ddal i fyny â'r gwaith. Rhowch gynnig ar y crwst hyfryd yn The Hours Café & Siop lyfrau.

Encilion Lles:

Pamper eich hun gyda diwrnod sba neu encil lles. Ymlaciwch, adnewyddwch, a gadewch i sŵn diferion glaw fod yn hwiangerdd i chi wrth i chi fwynhau tylino, sawna a thriniaethau tawelu. Profwch y llonyddwch yn Llyn Efyrnwy Spa.

Atyniadau Dan Do:

Darganfyddwch atyniadau dan do sy'n addo hwyl i bob oed. O ganolfannau gwyddoniaeth rhyngweithiol i ardaloedd chwarae dan do, mae rhywbeth i ddiddanu pawb. Archwiliwch y rhyfeddodau yn y Ganolfan Dechnoleg Amgen.

Teithiau Bragdy:

Os ydych chi'n gefnogwr o gwrw crefft, ystyriwch fynd ar daith bragdy. Dysgwch am y broses fragu, blaswch gwrw unigryw, a mwynhewch flasau Powys. Ewch ar daith ym Mragdy Monty's.

Bowlio a Mwy:

Casglwch ffrindiau a theulu am gêm o fowlio, neu rhowch gynnig ar chwaraeon dan do fel snwcer neu denis bwrdd. Mae'n ffordd wych o gadw'n heini tra'n cadw'n sych. Ewch i fowlio dan do Aberhonddu am sesiwn bowlio hwyliog.

Ni allwn addo heulwen, ac ni fyddwn yn addo glaw ... ond rydym yn addo y byddwch yn dod o hyd i ddigon i'ch cadw'n brysur waeth beth fo'r tywydd. 

 

Mae diwrnodau glawog ym Mhowys yn gyfle i archwilio’r hyfrydwch clyd, diwylliannol a choginiol sydd gan ein rhanbarth i’w gynnig. Felly, peidiwch â gadael i ychydig o law roi mwy llaith ar eich antur. Cofleidiwch y tywydd gwlyb a chreu atgofion bythgofiadwy dan do!

Cynlluniwch eich taith diwrnod glawog perffaith a gwnewch y gorau o bob eiliad, boed law neu hindda. #GweithgareddauDiwrnodGlaw #AnturiaethauPowys #DyddiauClyd

bottom of page