top of page
_BWF1722.jpg

Rhaeadr

Rhaeadr

Fel y porth i Gwm Elan hyfryd, mae Rhaeadr Gwy yn fagnet i gerddwyr, beicwyr a phobl sy'n frwd dros yr awyr agored. Ond peidiwch â rhuthro i ffwrdd. Yn llawn bywyd a chyda naws bucolig-cwrdd-bohemaidd sy'n gwbl ei hun, mae'r dref ei hun yr un mor deilwng o gael ei harchwilio.

Mae’n anodd pinio i lawr Rhaeadr Gwy modern, amlochrog. Mae’n ganolbwynt antur awyr agored ffyniannus sy’n denu llif cyson o ymwelwyr wedi’u gwisgo mewn Lycra lliwgar ac esgidiau cerdded mwdlyd, gyda nifer anarferol o fawr o dafarndai a bwytai bywiog ar gyfer anheddiad o’i faint.

 

Dim ond rhan o raison d’être Rhaeadr yw hynny. Mae hefyd yn ganolfan i’r gymuned wledig ac yn fan cyfarfod i drigolion y ffermydd anghysbell a’r pentrefannau bychain sy’n britho cefnwlad denau ei phoblogaeth o fryniau tonnog a mynyddoedd gwyllt.

 

Hyfrydwch siopwr

Mae strydoedd canolog Rhaeadr Gwy yn darlunio’r cyfuniad hwn o ffasiynol a thraddodiadol yn berffaith. Yn ymestyn i'r naill gyfeiriad neu'r llall o'r gofeb rhyfel drawiadol sy'n ganolbwynt i'r dref (tirnod amlwg sy'n adnabyddus i deithwyr cyson ar brif ffordd yr A470 trwy Gymru), mae'n fan lle gallwch brynu hen bethau ffynci, bara ffres, addurniadol. gwaith metel a chelf a wnaed yn lleol, ochr yn ochr ag offer fferm, offer a bwyd anifeiliaid.

 

O bosib yr enghraifft orau o olygfa siopa rhywbeth i bawb Rhaeadr yw Hafod Hardware. Yn gêm deuluol ar y brif stryd ers 1930, mae’n drysorfa bythol o storfa lle gallwch godi popeth o debotau a thostwyr i offer pysgota a chyflenwadau gwersylla. Byddwch mewn cwmni da wrth i chi bori trwy ei ystod o eitemau - mae cwsmeriaid nodedig yn cynnwys y Tywysog Charles, a alwodd i mewn am ymweliad yn 2021.

 

Ar eich beic

Tra bod llawer o bobl yn defnyddio Rhaeadr Gwy fel man cychwyn ar gyfer reidiau drwy Gwm Elan, nid oes rhaid i chi adael y dref i fwynhau beicio syfrdanol. Ychydig oddi ar y ffordd fawr ger glannau’r Afon Gwy fe welwch chi Bwmp Track Wales, arhosfan na ellir ei golli i unrhyw anturiaethwr dwy olwyn.

 

Yr ychwanegiad newydd hwn at olygfa feicio Rhaeadr Gwy yw trac pwmp sbrint hollt cyntaf y DU, sy’n galluogi dau feiciwr i fynd benben â’i gilydd ar ddolenni drych-ddelwedd o neidiau, ysgafellau a thwmpathau. Mae’n rhuthr adrenalin sy’n hafal i unrhyw beth y byddwch chi’n dod o hyd iddo yn y bryniau cyfagos – felly peidiwch ag anghofio pacio’ch helmed.

 

I ffwrdd â'r adar

Ni allwch ddweud eich bod wedi ymweld â Chanolbarth Cymru oni bai eich bod wedi dod ar draws barcud coch, yr aderyn ysglyfaethus eiconig rydyn ni wedi'i fabwysiadu fel ein masgot answyddogol. Ar fin diflannu yma ychydig ddegawdau yn ôl, mae ymdrechion cadwraeth wedi arwain at ddychwelyd rhyfeddol. Y dyddiau hyn, mae eu silwetau fforch-gynffon nodedig i'w gweld yn aml ar draws ein hawyr.

 

Gall ymwelwyr â Rhaeadr Gwy gael cyfarfod gwarantedig – ac anarferol o agos – â’r creaduriaid pluog swynol hyn yng Nghanolfan Bwydo Barcud Coch Fferm Gigrin ar gyrion dwyreiniol y dref. Mae'r sesiynau bwydo dyddiol yn denu niferoedd syfrdanol o farcutiaid, gyda channoedd yn heidio i chwilio am bryd o fwyd am ddim.

 

Mae'r bwffe awyr agored hefyd yn denu brain, bwncathod a chigfrain, sy'n cystadlu â'r barcutiaid am sborion mewn golygfa naturiol swnllyd a llawn cyffro. Gallwch wylio a thynnu lluniau o ddiogelwch cuddfan, cyn cael lluniaeth sydyn yn siop goffi clyd y fferm. Mae bwydo yn digwydd am 2pm yn y gaeaf (Greenwich Mean Time) a 3pm yn yr haf (Amser Haf Prydain). Er nad yw'r barcutiaid yn gwybod bod y clociau wedi newid, maen nhw bob amser yn rhy hir.

 

Diwylliant cymunedol

Mae golygfa ddiwylliannol Rhaeadr yr un mor gyfoethog â’i adar. Mae CARAD (sy'n fyr am y Gymuned a'r Celfyddydau Rhaeadr a'r Cylch) yn amgueddfa fach ac yn oriel gyda chalon fawr, sy'n arddangos gwaith gorau gan wneuthurwyr lleol. Gallwch bori a phrynu gweithiau celf, cerameg a thecstilau, a chymryd rhan mewn dosbarthiadau a gweithdai rheolaidd. Hoff ddigwyddiadau yw'r sesiynau Siarad a Thynnu Llun Natur rheolaidd - sgwrs gan arbenigwr hanes natur lleol, ac yna dosbarth celf dan arweiniad lle gallwch weithio ar eich sgiliau lluniadu bywyd gwyllt.

 

Mae mwy o gelf yn The Lost Arc, lleoliad a gofod oriel mewn hen felin ledr ar ochr orllewinol Rhaeadr. Fe welwch arddangosfeydd rheolaidd gan artistiaid lleol, ynghyd â rhaglen brysur o gerddoriaeth fyw yn cynnwys perfformwyr o Gymru a thu hwnt. Mae’n werth ymweld â’r caffi hefyd, gan gynnig brecwastau gwych wedi’u gwneud â chynnyrch ffres o ffermwyr a chyflenwyr yr ardal gyfagos.

 

Mae afon yn rhedeg trwyddo

Yn torri trwy'r dref ar ei hochr orllewinol cyn cyrlio o gwmpas i'r de mae Afon Gwy fawreddog. Hon yw’r bedwaredd afon hiraf yn y DU, yn ymestyn yr holl ffordd o’i tharddiad ym mynydd Pumlumon yn y Canolbarth i Aber Afon Hafren yn y de.

 

Rydyn ni’n meddwl ei fod yn arbennig o bert yma yn Rhaeadr Gwy, yn llifo dros raeadrau bach o graig lyfn dŵr a thrwy byllau heddychlon, gwydrog wrth iddo fynd heibio. Mae llwybr hamddenol ar lan yr afon yn darparu rhai o’r golygfeydd gorau – yn ogystal â lleoedd i badlo os oes angen i chi oeri.

_BWF1598 (1).jpg

CURIOSIAETHAU A SYLWADAU

 • Dolenni coll. Yn ystod cyfnod cloi 2020, gwnaeth un o drigolion Rhaeadr, Chris Powell, ddarganfyddiad anarferol ar fryn i'r gogledd-orllewin o'r dref. Wedi'i guddio o dan y rhedyn roedd cwrs golff naw twll anghofiedig. Wedi’i ddylunio’n wreiddiol ym 1925 gan Dr Alister Mackenzie (sydd hefyd yn gyfrifol am y lawntiau ychydig yn fwy crand yng Nghlwb Golff Cenedlaethol Augusta yn UDA), mae ymdrechion Chris gyda phladur a peiriant torri gwair wedi datgelu llawer o’i gynllun – gan gynnwys rhai o’r cwpanau tyllau metel gwreiddiol.

 •  

 • Rownd pwy yw hi? Mae digon o dafarndai yn Rhaeadr Gwy. Yn 2008, fe’i nodwyd hyd yn oed fel y dref gyda’r nifer fwyaf o dafarndai fesul person yn y DU, gyda 12 tafarn yn gwasanaethu ei 2,075 o drigolion ar y pryd. Mae’r niferoedd hynny wedi newid ychydig yn y blynyddoedd ers hynny, wrth edrych yn sydyn ar y strydoedd mae’n dangos bod Rhaeadr Gwy yn dal i ymfalchïo mewn nifer anarferol o fawr o hosteli ar gyfer lle o’i faint.

 •  

 • Gwisgo i greu argraff. Yng nghanol y 19eg ganrif, daeth aflonyddwch sifil o'r enw Terfysgoedd Rebeca i'r afael â'r rhan hon o Gymru. Wedi’i sbarduno gan dollau a osodwyd ar ffyrdd a ddefnyddir gan ffermwyr a masnachwyr, gwelodd grwpiau o ddynion wedi’u gwisgo mewn dillad merched yn ymosod ar y tollbyrth cas ac yn eu dinistrio. Gyda chwe chlwyd wedi'u gosod ar ffyrdd o amgylch Rhaeadr Gwy, roedd y dref yn wely poeth ar gyfer y protestiadau anarferol hyn.

 •  

 • Dŵr, dŵr ym mhobman. Mae Cwm Elan gerllaw yn darparu dŵr yfed ar gyfer dinas Saesneg Birmingham. Mewn camp beirianyddol ysblennydd, adeiladwyd chwe argae ar ddiwedd y 19eg ganrif a dechrau’r 20fed ganrif i greu cyfres o gronfeydd dŵr. Gydag arwynebedd o bron i 1,500 erw/600ha gall y cronfeydd hyn gynnwys bron i filiwn o fetrau ciwbig o ddŵr. Maent bellach yn ganolbwynt i Ystâd Elan, lle o bwysigrwydd cenedlaethol oherwydd ei bywyd gwyllt – ac Awyr Dywyll inky, di-lygredd, porth serydd i’r cosmos.

 •  

 • Pŵer dŵr. Mae'r argaeau sy'n cynnwys dyfroedd Cwm Elan hefyd yn ffynhonnell pŵer. Defnyddir dŵr sy'n llifo drwy'r argaeau i gynhyrchu uchafswm allbwn o 3.9 megawat o drydan. Mae'r pŵer hwn yn gwneud ei ffordd i Raeadr Gwy trwy gebl tanddaearol anferth 7½ milltir/12km, lle mae'n ymuno â'r Grid Cenedlaethol.

 •  

 • Hollywood neu benddelw. Diolch yn rhannol i'r ffilm Dambusters o 1955, mae'r genhadaeth fentrus ym 1943 i ddinistrio argaeau'r Almaen yn Nyffryn y Ruhr yn un o straeon mwyaf adnabyddus yr Ail Ryfel Byd. Wrth baratoi ar gyfer yr ymosodiad, profodd boffiniaid yr Awyrlu eu dulliau yn argae Nant-y-Gro ychydig y tu allan i Raeadr. Roedd y prawf yn llwyddiant, fel y dangosir gan weddillion yr argae chwaledig sydd i'w weld hyd heddiw.

_BWF1665.jpg
_BWF1870.jpg
MGF05027.jpg

DYDD YN Y BYWYD

Mae digon i’ch cadw’n brysur ar ddiwrnod allan yn Rhaeadr Gwy. Dyma eich canllaw i rai pethau na fyddwch chi eisiau eu colli. Er nad oes yn rhaid i chi fynd i’r afael â nhw yn y drefn isod, rydym wedi eu gosod allan mewn ffordd a ddylai eich helpu i gael y gorau o’ch ymweliad. Os oes gennych lai o amser i'w dreulio yn y dref, dewiswch y lleoedd sy'n tanio'ch chwilfrydedd.

 

Afon Gwy

Ewch am dro ar hyd glannau Afon Gwy, y bedwaredd afon hiraf yn y DU. Mae’r enw Cymraeg Rhaeadr Gwy yn cael ei gyfieithu fel ‘Y Rhaeadr ar Wy’, ar ôl y rhaeadrau bach a oedd i’w gweld unwaith yn y fan hon. Dinistriwyd y rhaeadr i raddau helaeth pan adeiladwyd y bont dros yr afon ym 1780, er bod rhai rhaeadrau bach ar ôl.

 

Pwmp Trac Cymru

Ni fydd jynci adrenal eisiau colli’r cyfle i brofi eu sgiliau beicio ar drac pwmpio mwyaf y DU. Y rhwydwaith troellog hwn o bumps, ysgafellau a neidiau hefyd yw trac pwmp hollti cyntaf Prydain, gan roi cyfle i feicwyr fynd benben ar ddwy ddolen ddrych-ddelwedd. Mae’n rhan hwyliog a chyfeillgar o’r gymuned leol sy’n addas ar gyfer nofisiaid a marchogion arbenigol. Gorau oll, mae'n hollol rhad ac am ddim i'w ddefnyddio.

 

Archwiliwch y strydoedd

Mae prif strydoedd Rhaeadr Gwy yn gartref i lu o siopau sy’n gwerthu bron popeth y gallech chi ei ddychmygu. Byddwch yn dod o hyd i gelf a chrefft lleol yn Quillies ac Oriel Fach, gwaith metel pwrpasol yn Artmetal, dodrefn unigryw yn 3-Legged Duck Interiors ac eitemau vintage yn West Street Antiques.

 

Mae hefyd yr Hafod Hardware chwedlonol, trysor bythol o siop yn stocio llestri, siocledi, offer pysgota, cyflenwadau garddio, eitemau trydanol, cyllyll pocedi a bron unrhyw beth arall y gallech fod ei angen. Nid ydynt yn eu gwneud fel hyn mwyach.

 

Gorsaf Fwydo Barcud Coch

Ewch i Fferm Gigrin ar gyrion dwyreiniol Rhaeadr Gwy i weld un o olygfeydd naturiol mwyaf syfrdanol Cymru. Mae'r sesiwn fwydo ddyddiol (a gynhelir am 2pm Tachwedd-Mawrth a 3pm Ebrill-Hydref) yn denu cannoedd o farcutiaid coch cynffon fforch. Mae’r adar ysglyfaethus eiconig hyn yn perfformio arddangosfeydd syfrdanol o acrobateg o’r awyr wrth iddynt gystadlu â’i gilydd (a’r brain, cigfrain a bwncathod lleol) i chwilio am bryd o fwyd am ddim.

 

Amgueddfa ac Oriel CARAD

Ymwelwch â'r gofod cymunedol hwn i weld (a phrynu) celf a chrefft a wneir gan grefftwyr lleol sy'n tynnu ysbrydoliaeth o'r tirweddau o amgylch Rhaeadr. Byddwch yn dod o hyd i serameg, tecstilau a phrintiau, ynghyd â rhaglen fywiog o ddigwyddiadau, sgyrsiau a dosbarthiadau celf sy’n dathlu amgylchedd naturiol Canolbarth Cymru.

 

Yr Arc Coll

Gorffennwch eich diwrnod gyda cherddoriaeth fyw yn The Lost Arc, bar/caffi/lleoliad ffynci sydd wedi’i leoli mewn hen weithfeydd lledr ar ochr orllewinol Rhaeadr. Yn dibynnu ar ba bryd y byddwch yn ymweld, gallech weld artistiaid o Gymru a thu hwnt, neu ymuno mewn sesiwn jam gyda selogion cerddoriaeth leol.

bottom of page