top of page
Adventure_AlynWallacePhotography_2048_WALKING.jpg

Ysblenydd

Haf

Croeso i Bowys

Dianc i Bowys yr haf hwn ac ymgolli yn harddwch naturiol, hanes cyfoethog, a diwylliant bywiog yr ardal hudolus hon yng Nghanolbarth Cymru.

 

P'un a ydych chi'n frwd dros yr awyr agored, yn hoff o hanes, neu'n hoff o'r celfyddydau a diwylliant, mae gan Bowys rywbeth i'w gynnig i bawb.

Dewch i brofi'r cyfuniad perffaith o ymlacio ac antur.

 

Archwiliwch Dirweddau Naturiol Syfrdanol

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Mae Powys yn gartref i Barc Cenedlaethol syfrdanol Bannau Brycheiniog. Archwiliwch ei gopaon mawreddog, dyffrynnoedd gwyrddlas, a rhaeadrau pefriog. Peidiwch â cholli heic i fyny Pen y Fan, y copa uchaf yn Ne Cymru, i gael golygfeydd panoramig godidog a fydd yn eich gadael yn fud.

Cwm Elan

Mae Cwm Elan, y cyfeirir ato'n aml fel "Ardal y Llynnoedd Cymreig," yn hafan i bobl sy'n hoff o fyd natur. Mae ei chronfeydd dŵr tawel, wedi'u hamgylchynu gan fryniau tonnog a choetiroedd, yn berffaith ar gyfer cerdded, beicio a gwylio bywyd gwyllt. Mwynhewch bicnic heddychlon ar lan y dŵr neu ewch ar daith feicio hamddenol ar hyd y llwybrau golygfaol.

Coedwig Hafren

Darganfyddwch dawelwch Coedwig Hafren, ardal goetir hardd sy'n berffaith ar gyfer cerdded a gwylio adar. Dilynwch y llwybrau i darddiad yr Afon Hafren neu mwynhewch daith gerdded sy’n addas i deuluoedd ar hyd llwybrau cysgodol y goedwig.

 

Camwch yn ôl mewn Amser

Castell a Gerddi Powis

Ymwelwch â Chastell Powis eiconig, caer ganoloesol gyda gerddi godidog. Crwydro drwy'r gerddi teras, archwilio tu mewn mawreddog y castell yn llawn arteffactau hanesyddol, a dysgu am ei hanes diddorol. Mae treftadaeth gyfoethog y castell a'i olygfeydd godidog yn ei wneud yn atyniad y mae'n rhaid ymweld ag ef.

Castell Trefaldwyn

Archwiliwch adfeilion Castell Trefaldwyn, ar fryn sy'n edrych dros dref swynol Trefaldwyn. Mae'r castell yn cynnig cipolwg ar orffennol canoloesol yr ardal ac yn darparu golygfeydd syfrdanol o'r wlad o amgylch.

Llandrindod

Camwch i mewn i oes Fictoria yn Llandrindod, tref ffynhonnau hanesyddol sy’n adnabyddus am ei phensaernïaeth hardd a’i dyfroedd therapiwtig. Ewch am dro ar hyd y llyn prydferth, ymwelwch â'r Amgueddfa Feicio Genedlaethol, a mwynhewch siopau a chaffis hynod y dref.

 

MGF04618.jpg
Image by Jens Thekkeveettil

Cofleidio Diwylliant Lleol

Gwyl Jazz Aberhonddu

Mwynhewch berfformiadau jazz o safon fyd-eang yng Ngŵyl Jazz Aberhonddu, a gynhelir bob haf yn nhref Aberhonddu. Mae'r ŵyl yn cynnwys amrywiaeth eang o gerddorion ac yn cynnig awyrgylch gwych i'r rhai sy'n hoff o gerddoriaeth o bob oed.

 

Marchnadoedd Lleol a Chrefftau Artisan

Darganfyddwch y marchnadoedd lleol bywiog ym Mhowys, lle gallwch ddod o hyd i grefftau unigryw, cynnyrch ffres, a nwyddau wedi'u gwneud â llaw. Ymweld â marchnadoedd mewn trefi fel Machynlleth a'r Trallwng i gefnogi crefftwyr lleol a mynd â darn o Bowys adref gyda chi.

 

Anturiaethau Awyr Agored

Chwaraeon dwr

Manteisiwch ar lynnoedd ac afonydd hardd Powys gydag amrywiaeth o chwaraeon dŵr. Rhowch gynnig ar gaiacio, padlfyrddio, neu hwylio yn Llyn Syfaddan neu Lyn Clywedog. Mwynhewch y wefr o fod ar y dŵr wedi’i amgylchynu gan olygfeydd godidog.

 

Beicio a Marchogaeth

Archwiliwch gefn gwlad golygfaol ar ddwy olwyn neu ar gefn ceffyl. Mae Powys yn cynnig nifer o lwybrau beicio a llwybrau ceffyl, sy’n berffaith ar gyfer reidiau hamddenol ac anturiaethau mwy heriol. Darganfyddwch lwybrau cudd a mwynhewch yr awyr iach a golygfeydd godidog.

 

Gweithgareddau sy'n Gyfeillgar i'r Teulu

Labrinth y Brenin Arthur

Taith dan ddaear yn Labyrinth y Brenin Arthur, atyniad cyfareddol sy'n cyfuno hanes a myth. Dilynwch chwedlau hynafol y Brenin Arthur a'i farchogion wrth i chi archwilio llwybrau dirgel y labyrinth.

 

Canolfan Chwarae Dan Do Quackers

Am ddiwrnod o hwyl gyda phlant iau, ewch i Ganolfan Chwarae Dan Do Quackers. Gydag amrywiaeth o feysydd chwarae a gweithgareddau, mae'n lle perffaith i blant losgi egni a mwynhau eu hunain.

 

Cynlluniwch eich Ymweliad

Llety

Mae Powys yn cynnig amrywiaeth eang o ddewisiadau llety at ddant pawb a chyllideb. Dewiswch o welyau a brecwast swynol, gwestai moethus, bythynnod clyd, neu feysydd gwersylla golygfaol.

 

Bwyta

Mwynhewch flasau Powys yn ein bwytai, caffis a thafarndai niferus. O brydau Cymreig traddodiadol i fwyd cyfoes, mae rhywbeth at ddant pawb.

Gwybodaeth Teithio

Mae cyrraedd Powys yn hawdd, boed mewn car, trên neu fws. Mae ein lleoliad canolog yn ei wneud yn gyrchfan gyfleus i ymwelwyr o bob rhan o’r DU a thu hwnt.

 

Arhoswch yn Gysylltiedig

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol i gael y diweddariadau diweddaraf, awgrymiadau teithio, a chynigion arbennig. Rhannwch eich anturiaethau ym Mhowys gyda ni gan ddefnyddio #Haf Powys.

 

Cynlluniwch eich dihangfa haf berffaith i Bowys a chreu atgofion a fydd yn para am oes. Ni allwn aros i'ch croesawu!

pg 33 mogwai deer powis castle .jpg

Bywyd Gwyllt yr Haf

Mae'r haf ym Mhowys yn gyfnod pan fo natur yn deffro yn ei holl ogoniant.

 

Mae’r bryniau tonnog wedi’u haddurno â charped gwyrdd bywiog, ac mae’r dolydd yn byrlymu â ffrwydrad o flodau gwyllt, gan greu tapestri syfrdanol o liwiau. Ewch am dro hamddenol trwy'r tirweddau prydferth hyn, anadlwch yr awyr iach, arogl blodau, a gadewch i'r llonyddwch olchi drosoch.

Sŵn gwenyn yn suo ac adar sy’n canu’r sain yw’r trac sain i’ch archwiliad natur yn yr haf. Ymgollwch yn symffoni felodaidd caneuon adar wrth i chi fentro i’r coed, lle mae golau’r haul yn dawnsio drwy’r canopi uwchben. Cadwch lygad am fywyd gwyllt swil, fel gwiwerod coch neu hyd yn oed ceirw mawreddog, wrth iddynt lywio eu cynefinoedd naturiol yn osgeiddig.

Mae Powys wedi’i bendithio â llynnoedd symudliw ac afonydd troellog sy’n eich gwahodd i oeri yn ystod dyddiau cynnes yr haf. Trochwch eich bysedd traed yn y dyfroedd grisial-glir, ewch am nofio braf, neu hyd yn oed rhowch gynnig ar gaiacio neu badlfyrddio. Mae'r llawenydd o gael ein hamgylchynu gan ryfeddodau dyfrol natur yn ddigymar.

I'r rhai sy'n chwilio am antur, mae tymor yr haf ym Mhowys yn cynnig llu o weithgareddau awyr agored. Gwisgwch eich esgidiau cerdded a choncro llwybrau Bannau Brycheiniog, gan fwynhau golygfeydd panoramig syfrdanol ar hyd y ffordd. Neu heriwch eich hun gyda thaith feicio mynydd wefreiddiol trwy'r tir garw. Mae'r opsiynau'n ddiddiwedd, ac mae'r gwobrau'n fythgofiadwy.

Llawenhewch yn y toreth o fflora a ffawna, gadewch i'r golau haul cynnes gusanu'ch croen, a gadewch i'r ysblander naturiol adfywio'ch ysbryd.

 

Mae byd natur yn galw, ac mae Powys yn barod i'ch cofleidio â breichiau agored.

#NaturHafInPowys #Tirweddau Llewyrchus #Paradise Blodau Gwylltion #Anturiaethau Awyr Agored #EmbraceTheSplendor #DarganfodPowys

bottom of page