top of page
2.png

Lles

Lles 

Mae gan antur ei lle...

ond weithiau rydych chi am ei gymryd yn hawdd ac yn y Canolbarth mae gennym bopeth i'ch galluogi i wneud dim byd heblaw adfer eich cydbwysedd.

 

Mae amgylchedd naturiol Powys yn dyst i harddwch digymar y rhanbarth, gyda thapestri amrywiol o dirweddau golygfaol sy'n swyno'r synhwyrau ac yn bywiogi'r ysbryd. Yn swatio o fewn cofleidio haelioni byd natur, mae Powys yn cynnig noddfa o lonyddwch a chynfas eang i drigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd.

Yn ymestyn ar draws y sir mae copaon syfrdanol Bannau Brycheiniog, y bryniau tonnog, a chefn gwlad gwyrddlas, gwyrddlas. Mae Cwm Elan, gyda’i gronfeydd dŵr rhaeadru a’i lynnoedd tawel, yn ychwanegu at atyniad prydferth yr ardal. Mae rhyfeddodau naturiol o'r fath nid yn unig yn darparu cefndir syfrdanol ond hefyd yn annog unigolion i ymgolli yn yr awyr agored.

Mae arwyddocâd yr ysblander naturiol hwn yn ymestyn y tu hwnt i'w hapêl esthetig; mae'n chwarae rhan ganolog wrth feithrin iechyd a lles trigolion Powys. Mae effeithiau therapiwtig natur wedi’u dogfennu’n dda, gyda digon o ymchwil yn amlygu effaith gadarnhaol gweithgareddau awyr agored ar iechyd meddwl. Mae Powys, gyda'i doreth o lwybrau cerdded, llwybrau cerdded, a chyfleoedd ar gyfer gweithgareddau hamdden amrywiol, yn hafan i'r rhai sy'n ceisio cysur ac adfywiad.

Yng nghroesawu tirweddau naturiol Powys, mae trigolion yn cael seibiant o brysurdeb bywyd modern. Mae’r siffrwd lleddfol o ddail, y golygfeydd panoramig sy’n ymestyn mor bell ag y gall y llygad eu gweld, ac arogl bywiog cefn gwlad gyda’i gilydd yn cyfrannu at ymdeimlad cyfannol o les. Mae natur agored y mannau naturiol hyn yn annog gweithgaredd corfforol, o fynd am dro hamddenol i weithgareddau mwy anturus, gan hyrwyddo nid yn unig ffitrwydd corfforol ond hefyd eglurder meddwl a gwydnwch emosiynol.

Wrth i unigolion archwilio'r ecosystemau amrywiol ym Mhowys, maent yn cymryd rhan mewn taith sy'n ymestyn y tu hwnt i'r byd ffisegol. 

Mae'r amgylchedd naturiol yn dod yn gynfas ar gyfer hunan-ddarganfod, myfyrio, ac yn ffynhonnell ysbrydoliaeth. Boed yn sefyll ar ben Bannau Brycheiniog, yn croesi’r coetiroedd, neu’n mwynhau tawelwch myfyriol enciliad ar lan y llyn, mae rhyfeddodau naturiol Powys yn cynnig noddfa gyfannol i’r meddwl, y corff a’r ysbryd, gan gyfrannu’n anfesuradwy at les cyffredinol y rhai sy’n ddigon ffodus i ffoniwch yr ardal hon yn gartref.

 

Mae Llesiant yn y Canolbarth yn cwmpasu cysylltiad dwfn ag elfennau naturiol, diwylliannol, a hanesyddol y rhanbarth, gan feithrin ymdeimlad o heddwch mewnol, pwrpas, a harmoni.

Yr amgylchedd 

Mae llawer o drigolion ac ymwelwyr â'r ardal yn cael cysur, myfyrdod, ac ymdeimlad o gydgysylltiad â'r amgylchedd, gan gyfrannu at deimlad o foddhad emosiynol. 

Mae'r rhyng-gysylltiad â natur yn meithrin ymdeimlad o stiwardiaeth amgylcheddol ymhlith ymwelwyr a thrigolion. Mae cydnabod gwerth cynhenid treftadaeth naturiol y rhanbarth yn ysbrydoli ymdrechion i warchod a gwarchod y tirweddau hyn ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, gan atgyfnerthu perthynas gytûn rhwng y gymuned a'i chyffiniau, mae cysylltiad â natur yn aml yn arwain at ymwybyddiaeth amgylcheddol uwch. Mae arferion sy'n hyrwyddo cynaliadwyedd ac ymdeimlad o gyfrifoldeb tuag at y byd naturiol yn cyfrannu at les pawb.

easton_powys_2801.png

Lles ysbrydol 

Mae Powys yn gartref i safleoedd hanesyddol, henebion, a lleoedd o arwyddocâd diwylliannol ac ysbrydol. Gall archwilio lleoliadau fel eglwysi hanesyddol, adfeilion hynafol, a llwybrau pererindod gynnig ymdeimlad o gysylltiad â'r gorffennol a ffynhonnell ysbrydoliaeth ysbrydol.

Mae tirweddau heddychlon Powys yn darparu cefndir delfrydol ar gyfer arferion ymwybyddiaeth ofalgar a myfyrio. Gall trigolion ac ymwelwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau myfyriol, gan ddod o hyd i eiliadau o lonyddwch a mewnwelediad yng nghanol yr amgylchedd naturiol.

Cefnogaeth Gymunedol,  Y Celfyddydau a Chysylltiad:

Mae'r ymdeimlad o gymuned ym Mhowys yn cyfrannu at les ei thrigolion. Gall cysylltiadau cymdeithasol cryf, rhwydweithiau cymorth, ac ymdeimlad o bwrpas a rennir yn y gymuned feithrin dealltwriaeth ddyfnach o werthoedd iach.

Mae’r celfyddydau creadigol, gan gynnwys cerddoriaeth, llenyddiaeth, a’r celfyddydau gweledol, yn cynnig llwybrau mynegiant. Mae tirweddau ysbrydoledig Powys wedi bod yn awen i artistiaid a chrewyr, gan gyfrannu at olygfa ddiwylliannol fywiog.

Darganfod mwy amYmdrochi yn y Goedwig YMA

bottom of page