top of page
IMG_9774.JPG

Trallwng

Trallwng

Located just a few miles from the border, Welshpool is a key gateway into Wales. This lively market town has been a regional trading hub for centuries, linked to Wales and beyond by road, rail and canal. It’s still home to a weekly livestock market (one of the biggest in Europe) and a centre of the rural economy, but this traditional role sits alongside a modern high street packed with shops, pubs, restaurants and cafés.

Gorffwys ddoe a heddiw yn rhwydd wrth ymyl ei gilydd yn y Trallwng. Mae Broad Street, prif dramwyfa hardd y dref, wedi’i leinio ag adeiladau hanesyddol yn amrywio o dai Tuduraidd a Jacobeaidd hanner-pren i derasau brics coch cain o’r cyfnod Sioraidd a Fictoraidd. Mae'r enghreifftiau trawiadol hyn o bensaernïaeth hynafol bellach yn gartref i siopau a lleoedd i fwyta - popeth o frandiau enwau mawr i gwmnïau annibynnol lleol un-o-fath.

 

Mae digon o gemau untro yn y Trallwng i wylio amdanynt. Yn eistedd ar y groesffordd ar yr hyn a fu unwaith yn llwybr hyfforddi prysur mae’r Royal Oak, tafarn sydd wedi bod yn croesawu teithwyr blinedig ers y 1600au. Mae yna hefyd y Talwrn, yr olaf o’i fath sydd i’w gael yn unrhyw le yng Nghymru. Wedi’i adeiladu yn y 18fed ganrif, roedd yr adeilad hecsagonol anarferol hwn yn lleoliad ar gyfer ymladd ceiliogod – gweithgaredd poblogaidd mewn cyfnod llai goleuedig – ond mae bellach yn bencadlys Sefydliad y Merched.

 

Eich cludo yn ôl i'r gorffennol

Mae arwyddocâd y Trallwng fel tref fasnachu yn cael ei adlewyrchu yn ei chysylltiadau trafnidiaeth. Ochr yn ochr â gorsaf reilffordd fodern, mae hefyd ar un pen i Reilffordd Ysgafn y Trallwng a Llanfair, gwasanaeth lein fach sy’n gwneud ei ffordd hardd i’r gorllewin i Lanfair Caereinion.

 

Saif y dref hefyd ar Gamlas Maldwyn, a fu unwaith yn briffordd ddyfrol yn cario llwythi o galchfaen, glo a nwyddau amaethyddol, sydd bellach yn briffordd heddychlon ar gyfer cychod pleser a llwybrau cerdded ar lan y dŵr.

 

Plymiwch i orffennol y Trallwng yn Amgueddfa Powysland. Wedi’i leoli mewn hen warws yn edrych dros Gamlas Maldwyn, mae’n drysorfa o hanes lleol. Peidiwch â chael eich twyllo gan ei faint cymharol fach - mae pob modfedd o'r amgueddfa yn llawn dop o bethau i'w gweld.

 

Byddwch yn darganfod arddangosfeydd sy’n cwmpasu’r diwydiant trenau rhanbarthol, cartref Fictoraidd wedi’i ail-greu ac arddangosiadau o ddillad a wnaed gan Laura Ashley, y dylunydd ffasiwn byd-enwog o Sir Drefaldwyn. Gallwch syllu hyd yn oed ymhellach i mewn i amser hefyd, diolch i gasgliad trawiadol o ddarganfyddiadau archeolegol sy'n dyddio'n ôl i'r cyfnod cynhanesyddol.

 

Pawb ar fwrdd

Mae yna siopa gwych ledled y Trallwng, ond un o’r arosfannau mwyaf poblogaidd yw’r Hen Orsaf. Fel y mae’r enw’n awgrymu, mae’r siop hynod fawr hon wedi’i lleoli yn hen orsaf reilffordd restredig Gradd II y dref, adeilad cywrain o’r 19eg ganrif gyda chynllun anarferol wedi’i ysbrydoli gan château Ffrengig.

 

Wrth i chi archwilio detholiad hael o adrannau sy'n gwerthu dillad, anrhegion ac ategolion o frandiau fel Edinburgh Woolen Mill, Harris Tweed, James Pringle a Regatta, gwyliwch am hen arwyddion platfform, offer rheilffordd hynafol a digon o bethau eraill i'ch atgoffa o fywyd blaenorol yr Hen Orsaf. . Ac os oes angen seibiant arnoch o bori, galwch i mewn i'r caffi ar y llawr cyntaf i gael paned o de, coffi, cacennau a phrydau cartref.

 

Brenin y cestyll

Wedi’i leoli nepell o ganol y dref o fewn pellter cerdded rhesymol, mae’n rhaid ymweld â Chastell Powis os ydych chi’n treulio unrhyw amser yn y Trallwng. Chwiliwch am y gât ym mhen deheuol maes parcio Stryd Aberriw am dro hyfryd (tua 2 filltir/3.2km yn y fan a’r lle) trwy barcdir gwyrdd i gyrraedd y castell.

 

Mae'r eiddo hwn sy'n flaengar gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, plasty mawreddog a ddechreuodd fel cadarnle canoloesol garw a pharod, yn rhyfeddod y tu mewn a'r tu allan. Ewch i'r tŷ i weld y tu mewn awchus, yn llawn celf ac arteffactau hanesyddol a gasglwyd gan y teuluoedd sydd wedi byw yma dros y canrifoedd.

 

Camwch y tu allan a chewch eich amgylchynu gan erddi godidog, paradwys aml-haenog (ac amryliw) o derasau wedi’u hysbrydoli gan yr Eidal, gerddi blodau Sioraidd a choetir gwyllt. Rhaid rhoi sylw arbennig i'r perthi ywen gargantuan - dros 300 oed a 46 troedfedd/14m o uchder, mae'r cewri gwyrdd hyn yn olygfa syfrdanol. Mae gofalu am y cloddiau hyn yn her Herculean. Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn ei gymharu â ‘garddio eithafol. Mae tocio'r tocwaith uchel yn dasg enfawr. Mae’n cymryd tua 10 wythnos i un garddwr ar beiriant casglu ceirios hydrolig i wneud y cyfan.’

 

Ar y trywydd iawn

Ar un adeg yn ffynhonnell hanfodol o gludiant ar gyfer pobl a nwyddau o'r cymunedau gwledig i'r gorllewin o'r Trallwng, mae Rheilffordd Ysgafn Llanfair a'r Trallwng bellach yn rhedeg er pleser yn unig. Gyda chasgliad o beiriannau treftadaeth o’r DU, Awstria, yr Almaen a hyd yn oed Sierra Leone, mae’n bleser i unrhyw un a oedd yn berchen ar set trên fel plentyn (neu oedolyn).

 

Nid oes angen i chi fod yn frwd dros y rheilffyrdd i fwynhau reid. Mae’r daith ddwyawr ar draws cefn gwlad bryniog a thrwy Ddyffryn Banwy i Lanfair Caereinion yn ffordd berffaith o amsugno gwlad gororau ffrwythlon, hyfryd Canolbarth Cymru. Gallwch hyd yn oed fwynhau rhywfaint o fwyd wrth symud, gyda gwasanaethau arbennig yn gweini brecwast, te prynhawn a physgod a sglodion.

MGF04142.jpg

CURIOSIAETHAU A SYLWADAU

  • Stori twll. Os nad ydych yn credu y byddai pwll graean a gloddiwyd i greu ffordd osgoi’r Trallwng yn hafan bywyd gwyllt, nid ydych erioed wedi bod i Lyn Coed y Dinas. Wedi’i gorlifo, unwaith i’r cloddwyr adael, i greu llyn mawr, mae’r warchodfa natur hon ar gyrion deheuol y dref bellach yn gartref i gymysgedd amrywiol o fywyd gwyllt. Yn dibynnu ar ba bryd y byddwch yn ymweld, efallai y gwelwch ddyfrgwn, gwyachod mawr copog, glas y dorlan neu hwyaid copog.

  •  

  • I fyny, i fyny ac i ffwrdd. Ym 1987, dechreuodd Bob Jones, ffermwr llaeth a brwd o awyrennau, hedfan awyrennau o gae ar ei fferm ychydig i’r de o’r Trallwng. Heddiw mae ei faes awyr bach o laswellt wedi tyfu i fod yn Faes Awyr Canolbarth Cymru, ynghyd â rhedfeydd tarmac a hangarau awyrennau. Yn ogystal â bod yn ganolbwynt ar gyfer taflenni hobïwyr a gwasanaethau corfforaethol bach, mae’r maes awyr yn gartref i wasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru.

  •  

  • Dyna'r pyllau. Wedi'i guddio ychydig oddi ar y stryd fawr mae'r Talwrn, digwyddiad unigryw yn y Trallwng. Dyma’r lleoliad olaf i oroesi yng Nghymru ar gyfer y ‘chwaraeon’ barbaraidd (a diolch byth) o ymladd ceiliogod. Fe’i hadeiladwyd tua 1727 fel rhan o’r Castle Inn, a pharhaodd yn lleoliad ar gyfer brwydro yn erbyn adar hyd nes i’r arferiad gael ei wahardd ym 1849. Heddiw, mae’r adeilad hecsagonol anarferol yn bencadlys i Sefydliad y Merched, Y Trallwng.

  •  

  • Gêm ymlaen. Saif castell cyntaf y Trallwng, mwnt a beili bychan o’r enw Domen Gastell, wedi’i amgylchynu gan goed yn agos at yr orsaf drenau. Wedi’i adeiladu yn ystod y cyfnod canoloesol, mae ei gopa glaswellt gwastad bellach yn faes ar gyfer selogion bowlio’r dref.

  •  

  • Y gair da. Wedi’i hadeiladu yn y 13eg ganrif, mae gan Eglwys y Santes Fair rai gwreiddiau llenyddol dwfn. Ar ddechrau'r 15fed ganrif, roedd yn gartref i'r offeiriad o'r enw Adam o Wysg, croniclydd toreithiog a gofnododd wybodaeth bwysig am ddigwyddiadau hanesyddol fel gwrthryfel Owain Glyndŵr. Yn ddiweddarach, gwasanaethodd William Morgan fel ficer yr eglwys rhwng 1575 a 1578. Wedi ei gyfnod yn y Trallwng, cafodd Morgan glod fel y person cyntaf i gyfieithu’r Beibl i’r Gymraeg, gan godi maes o law i swydd esgob.

MGF04113.jpg
MGF04170.jpg

DYDD YN Y BYWYD

Mae llawer i’w weld a’i wneud yn y Trallwng, felly i’ch helpu ar eich ffordd rydym wedi amlygu rhai o’r pethau na fyddwch am eu colli. Nid oes angen mynd i'r afael â phopeth yn yr union drefn a restrir isod, ond rydym wedi ceisio gosod pethau allan mewn ffordd sy'n gwneud synnwyr yn ddaearyddol. Ac os ydych chi ar amserlen dynn, dewiswch y lleoedd a'r gweithgareddau sydd o ddiddordeb i chi fwyaf.

 

Yr Hen Orsaf

Dechreuwch gyda rhywfaint o therapi manwerthu yn siop adrannol serol y Trallwng. Gorsaf drenau’r dref yn wreiddiol o’r 19eg ganrif, mae bellach wedi’i llenwi â lle ar ôl ystafell o ddillad, anrhegion ac ategolion gan frandiau mawr fel Regatta, Harris Tweed, Cashmere a James Pringle. Er gwaethaf ei haileni fel canolfan siopa, byddwch yn dal i weld digon o atgofion o'i gorffennol fel canolbwynt trafnidiaeth, gan gynnwys arwyddion platfform, lleoedd tân mawreddog a hyd yn oed yr hen swyddfa docynnau.

 

Amgueddfa Powysland

Archwiliwch hanes cymdeithasol ac archeolegol Sir Drefaldwyn yn Amgueddfa Powysland, a leolir mewn hen warws ar gyrion Camlas Maldwyn. Mae’n llawn arteffactau hynod ddiddorol sy’n goleuo miloedd o flynyddoedd o dreftadaeth y rhanbarth, o emwaith canoloesol a photiau a sosbenni Rhufeinig i offer rheilffordd Fictoraidd a theils lliwgar o Ystrad Marchell, Abaty Sistersaidd a arferai sefyll ar lannau’r Afon Hafren heb fod ymhell o’r Trallwng.

 

Taith Gerdded Castell Powis

Chwiliwch am y giât ym mhen draw maes parcio Stryd Aberriw (ddim yn bell o Powysland) i fynd ar y daith gerdded fer allan i Gastell Powys. Byddwch yn cerdded trwy barcdir gwyrdd hardd ar eich ffordd i un o gestyll mwyaf trawiadol y wlad, yn uchel ar gefnen ymhlith gerddi a therasau hyfryd. Daw’n amlwg yn fuan pam mai hwn yw un o brif eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol pan fyddwch chi’n archwilio’r tu mewn afrad, yn gweld arteffactau o India yn Amgueddfa Clive ac yn crwydro’r gerddi ffurfiol caleidosgopig. Mae’n werth y daith gron tua 2 filltir/3.2km.

 

Streetwise

P’un a ydych chi’n hoff o hanes neu’n siopwr gwych, mae digon i’w fwynhau ar daith gerdded drwy’r Trallwng. Wrth i chi bori trwy enwau mawr y stryd fawr a siopau annibynnol, cadwch lygad am bensaernïaeth sy'n adrodd hanes hir y dref.

 

Mae yna Neuadd y Dref sylweddol o'r 19eg ganrif, sydd bellach yn cynnal marchnadoedd wythnosol, y Mermaid Inn (tafarn am dros ddwy ganrif) â ffrâm bren a'r Royal Oak, a gafodd ei henw brenhinol pan ymwelodd y Frenhines Fictoria â'r Trallwng ym 1832. Gwyliwch hefyd am y Talwrn hecsagonol. Wedi’i adeiladu yn y 18fed ganrif fel lleoliad ar gyfer ymladd ceiliogod, dyma’r adeilad olaf o’i fath sy’n dal i sefyll yn ei leoliad gwreiddiol yng Nghymru.

 

Rheilffordd y Trallwng a Llanfair

Neidiwch ar fwrdd y trên bach hwn ond sydd wedi'i ffurfio'n berffaith. Gan wthio’i ffordd ar hyd 8½ milltir/13.6km o drac hardd i Lanfair Caereinion, dyma’r ffordd ddelfrydol i fwynhau gwlad wyrdd, hamddenol y Canolbarth. Mae’n werth ymweld â’r orsaf hyd yn oed os nad oes gennych amser i fynd ar daith. Ni fydd selogion trenau am golli’r cyfle i weld rhai o injans hynafol anhygoel y rheilffordd, sydd wedi’u casglu o leoliadau pellennig gan gynnwys Awstria, Hwngari a Sierra Leone.

bottom of page