top of page
easton_130924_6934_checkers.jpg

Bwyd a Diod

Bwyd a Diod

Mwynhewch eich blasbwyntiau ym Mhowys, sy’n ganolbwynt profiadau coginio blasus sydd wedi sefydlu Cymru’n gadarn fel cyrchfan gastro-dwristiaeth o’r radd flaenaf. Yn swatio yng nghalon werdd y wlad, mae Powys yn ymfalchïo mewn golygfa goginiol wedi'i siapio gan ei hawyr mynydd glân, ei nentydd heb eu llygru, a'i chefn gwlad ffrwythlon, gan gynhyrchu bwyd sy'n cystadlu â'r gorau ar raddfa fyd-eang.

Yn y Canolbarth, mae stori bwyd yn un o olion traed mwdlyd, nid olion traed carbon. Mewn marchnadoedd ffermwyr, mae'r cynnyrch mor ffres fel ei fod yn cadw gwlith y bore, gan ymgorffori dilysrwydd ei darddiad. O ffrwythau creisionllyd i lysiau bywiog, mae pob brathiad yn adrodd hanes y tir ffrwythlon. Mae'r cig oen blasus a chig dafad mynydd Cymreig, wedi'u trwytho â hanfod perlysiau ochr y bryn, yn enghraifft o'r daith o'r fferm i'r bwrdd sy'n diffinio hunaniaeth gastronomig y rhanbarth.

Mae hyd yn oed y cogyddion mwyaf uchel eu parch, yn cofleidio athroniaeth symlrwydd. Maen nhw’n caniatáu i flasau’r cynhwysion lleol eithriadol fod yn ganolog, sy’n dyst i ansawdd y cynnyrch ei hun. Mae'n ddathliad coginio lle mae'r bwyd yn siarad drosto'i hun, gan eich gwahodd i flasu hanfod pob cynhwysyn.

A pha ffordd well o ategu'r prydau blasus hyn na gyda brag lleol? Boed yn gwrw, seidr, gwin, neu wisgi, mae gan Bowys ei chynigion ei hun sy'n sefyll ochr yn ochr â'r danteithion coginiol. Codwch wydr i synergedd blasau lleol, lle mae pob sip yn adleisio dilysrwydd a balchder yr ardal.

I'r rhai sy'n awyddus i archwilio'r drysorfa o gynnyrch lleol, mae Canolbarth Cymru yn cynnal amrywiaeth o Farchnadoedd Ffermwyr. Yma, gallwch ymgolli yn y tapestri bywiog o flasau rhanbarthol, rhyngweithio â chynhyrchwyr lleol, a mynd â darn o dreftadaeth goginiol Powys adref gyda chi.

Ym Mhowys, mae pob pryd yn daith i galon Cymru, lle mae'r dirwedd, y bobl, a'r crefftwyr coginio yn dod at ei gilydd i greu profiad gastronomig heb ei ail. 

Felly, gosodwch eich bwrdd, mwynhewch y blasau, a gadewch i Bowys bryfoclyd eich blasbwyntiau mewn symffoni o ddaioni lleol.

Beer Dispenser

Blas Cambrian Taste

Mae Blas Cambrian Taste, ymdrech gydweithredol gyda Croeso Cymru, yn hyrwyddo sefydliadau bwyd a diod lleol ar hyd Ffordd Cambrian, sy’n ymestyn o Gaerdydd i Landudno.

 

Mae'r fenter hon wedi'i dosbarthu'n bedwar prif ranbarth, gan gynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd i ddarganfod a mwynhau danteithion coginio lleol. O siopau swynol a delis i gynhyrchwyr ymroddedig, marchnadoedd prysur, gwyliau bwyd bywiog, caffis clyd, tafarndai gwahoddedig, a bwytai coeth, Mae Blas Cambrian Taste yn eich gwahodd i archwilio a blasu’r tapestri cyfoethog o flasau rhanbarthol.

 

Yn ogystal, mae'r fenter yn darparu profiadau coginio trochi, gan sicrhau bod pob cam o Ffordd Cambrian yn cael ei addurno â chyfleoedd i ymhyfrydu yng nghynigion bwyd a diod gorau Cymru. 

Screenshot 2023-12-07 at 18.08.06.png
bottom of page