top of page

Awyr Dywyll 

Gall golau o alaethau pell gymryd miloedd o flynyddoedd i'n cyrraedd, felly mae'n drueni ei golli yng ngolau lamp stryd ym milieiliad olaf ei daith. Ond yn y Canolbarth mae ein hawyr mor dywyll ag y mae ein nosweithiau yn serennog. Ac rydym yn anelu at eu cadw felly. Mewn gwirionedd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yw’r lle cyntaf yng Nghymru a’r pumed yn unig yn y byd i gyd i gael ei ddynodi’n Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol, gyda Chwm Elan yn cael ei ddynodi flwyddyn yn ddiweddarach. Felly ar gyfer noson llawn sêr nad oes angen iddi gostio’r ddaear dewch â fflasg o siocled poeth, tamaid i’w fwyta, pâr o ysbienddrych a blanced ac ewch i rai o’n hoff smotiau i weld y gorau o’n hawyr ddisglair.

 

Neu fe allech chi ei adael i'r arbenigwyr a mynd ar daith i'r Spaceguard Centre yn Nhrefyclo. Mae eu telesgopau yn sganio'r awyr ar gyfer Gwrthrychau Ger y Ddaear - rhag ofn y gallai unrhyw un ohonynt fod yn brifo ein ffordd. 

Ar ben hynny mae llawer o'n 'lleoedd i aros' bellach yn darparu telesgopau a mapiau awyr fel y gallwch chi glosio a syllu ar y sêr ymhlith tywelion blewog a gwelyau cyfforddus. 

Edrychwch ar ddigwyddiadau Go Star Gazing sydd wedi'u trefnuyma 

StarlitWalks_AlynWallacePhotography_fb.jpg

Awyr Dywyll 

Nawr bod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i gyd yn Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol, rydym yn bwriadu cadw ein hawyr nos, lleihau gwastraff ynni, helpu i warchod bywyd gwyllt nosol a chynnal digwyddiadau sy’n ymwneud â’r pwnc hynod ddiddorol o seryddiaeth. Mae croeso mawr i chi ddod i brofi ein hawyr dywyll drosoch eich hun.

Cliciwch yma i ymweld â gwefan Bannau Brycheiniog 

Dim ond 10% o boblogaeth y DU all agor eu llenni i awyr dywyll iawn yn y nos. Mae anialwch Cymreig Cwm Elan, ar ôl sawl blwyddyn o waith caled, wedi ennill statws Parc Awyr Dywyll Rhyngwladol   Yma mae'r sêr yn disgleirio'n llachar gan ddarparu cefndir disglair i'r cyfoeth o fywyd gwyllt nosol ar draws ein Hystâd.

 

Cynhelir nifer o ddigwyddiadau arbennig trwy gydol y flwyddyn lle gallwch ddysgu am y cytserau yng nghwmni arbenigwyr a selogion. Gwych ar gyfer pobl ifanc, ffotograffwyr a phob un ohonom sy'n gwefreiddio rhyfeddod naturiol ein byd.

Ar 17 Gorffennaf 2015 rhoddwyd statws Parc Awyr Dywyll Rhyngwladol - Haen Arian gan Cymdeithas Ryngwladol Awyr Dywyll (IDA) wedi’i leoli yn Arizona, UDA i Ystâd Cwm Elan 70 milltir sgwâr Dwr Cymru Welsh Water a reolir gan Ymddiriedolaeth Cwm Elan.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i Gwefan Seryddiaeth EV 

Mythau a Chwedlau Awyr y Nos

Ah, awyr serennog Cymru, lle mae pob twinkle yn adrodd stori mor hen ag amser ei hun. Mae ein gwlad hynafol yn llawn llên gwerin a chwedloniaeth, ac nid yw'r sêr uchod yn eithriad. Felly, dewch ynghyd, gyd-deithwyr, wrth i ni gychwyn ar daith trwy ryfeddodau nefol chwedlau Cymreig.

 

Yn gyntaf, gadewch i ni fwrw ein syllu ar gytser Orion, a adwaenir ym mytholeg Cymru fel "Y Cŵn Annwn" neu "Hounds of Annwn." Yn ôl y chwedl, mae’r helgwn nefol hyn yn crwydro awyr y nos i chwilio am eneidiau coll, dan arweiniad yr heliwr nerthol Orion ei hun.

Mae eu rhisgl brawychus yn atseinio ar draws y nefoedd, gan rybuddio meidrolion o berygl sydd ar ddod ac arwain ysbrydion yr ymadawedig i'r Arallfyd.

 

Nesaf, gadewch i ni droi ein sylw at gytser Cygnus, yr alarch mawreddog. Yn llên gwerin Cymru, cysylltir Cygnus yn aml â stori "Lleu Llaw Gyffes," arwr chwedlonol a drawsnewidiwyd yn eryr gan ei wraig fradwrus. Wrth iddo esgyn trwy awyr y nos, roedd ei blu goleuol yn disgleirio fel sêr, yn cael eu hanfarwoli am byth yng nghytser Cygnus.

 

A phwy allai anghofio am y Pleiades, y clwstwr sêr enwog a elwir hefyd yn "Y Saith Seryn" neu "The Seven Sisters" ym mytholeg Cymru. Yn ôl y chwedl, mae'r saith seren hyn yn cynrychioli merched yr Atlas anferth, a drawsnewidiwyd yn golomennod i ddianc o grafangau'r heliwr brawychus Orion. Hyd heddiw, maent yn parhau i ddawnsio ar draws yr awyr, yn deyrnged nefol i gariad ac undod chwaerol.

 

Mae chwedl yn sôn am Rhiannon, duwies harddwch a thosturi, a farchogodd ar draws awyr Cymru ar ei cheffyl gwyn mawreddog, gan oleuo'r nefoedd â llwch seren.

Gyda'i gilydd, tywysasant eneidiau colledig i'w gorphwysfa nefol, gan adael ar eu hol lwybr o olion carnau symudliw a ffurfiodd y Llwybr Llaethog, a elwid "Ffordd y Llysywen," neu "Ffordd y Ceffylau Gwynion."

 

Felly, y tro nesaf y byddwch chi'n cael eich hun yn syllu ar awyr serennog Cymru, cofiwch fod pob cytser yn dal stori sy'n aros i gael ei hadrodd.

Untitled design (37).png
For my part, I know nothing with any certainty, but the sight of the stars makes me dream.

Cyfnodau'r Lleuad

Gall Skywatchers ragweld taith hudolus trwy gyfnodau'r lleuad, gan gynnig golygfa nefol o wahanol wynebau lleuad trwy gydol y flwyddyn.

O llewyrch hudolus y lleuad lawn yn taflu ei golau ariannaidd ar y Ddaear i'r cilgantau cynnil sy'n nodi dechreuadau a diwedd cylchredau'r lleuad, mae pob cam yn dal ei atyniad a'i arwyddocâd ei hun. Wrth i'r lleuad gwyro a gwanhau, gan drawsnewid o leuad newydd i leuad lawn ac yn ôl eto, mae'n atgof bythol o ddawns rythmig y cosmos.

 

Dyma'r enwau lleuad llawn a'u dyddiadau cyfatebol ar gyfer 2024:

 

 • Wolf Moon - Ionawr 25

 • Lleuad yr Eira - Chwefror 24

 • Lleuad Worm - Mawrth 25

 • Lleuad Pinc - Ebrill 24

 • Lleuad Blodau - Mai 23

 • Lleuad Mefus - Mehefin 22

 • Buck Moon - Gorffennaf 21

 • Sturgeon Moon - Awst 19

 • Lleuad Cynhaeaf - Medi 18 - Supermoon

 • Lleuad Hunter - Hydref 17 - Supermoon

 • Beaver Moon - Tachwedd 15

 • Lleuad Oer - Rhagfyr 15

 

Mae'r enwau lleuad llawn hyn wedi'u trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth ac yn cynnig cipolwg hynod ddiddorol ar rythmau diwylliannol a naturiol y flwyddyn.

For my part, I know nothing with any certainty, but the sight of the stars makes me dream

Codiadau Haul a Machlud

Mae awyr iach a thirweddau syfrdanol Cymru yn gefndir delfrydol ar gyfer arlliwiau cyfareddol codiad haul a machlud haul.

Dychmygwch ddechrau eich diwrnod i symffoni felodaidd corws y wawr, wedi’ch cyfarch gan gofleidio cynnes pelydrau’r haul euraidd yn paentio’r awyr.

Yna, wrth i’r hwyr ddisgyn, gweld yr haul yn suddo’n osgeiddig i’r gorwel bythol, gan daflu llewyrch tanbaid ar draws y wlad.

 

O fewn y Parciau Cenedlaethol, lle mae harddwch syfrdanol yn cwrdd â rhyfeddodau’r nos, mae’r olygfa o doriad y wawr a’r cyfnos yn setlo’n wirioneddol syfrdanol.

Mae’r eiliadau hyn yn cynnig cyfle i fyfyrio, gan ein gwahodd i fyfyrio ar ein lle yn nhapestri mawreddog bywyd a’r bydysawd y tu hwnt.

Er y gall codiad haul a machlud ymddangos fel esgyniad a disgyniad yr haul, symudiad y Ddaear sy'n creu'r rhith hwn, cysyniad a fu unwaith yn siapio mytholegau a chredoau hynafol.

Mae yna heddwch tangnefeddus yn cyd-fynd â’r digwyddiadau nefol hyn, gan roi cyfle i chi ymgolli yn harddwch a llonyddwch natur.

Mae ffotograffwyr ac artistiaid yn aml yn sôn am yr "oriau hud" o amgylch codiad haul a machlud haul, lle mae llewyrch cynnes yr haul yn pwysleisio ffurfiau a gweadau'r dirwedd, gan ei drwytho â pelydriad euraidd. Mae'r ansawdd arbennig hwn o olau, gyda'i arlliwiau byw ond cysgodol, yn trawsnewid tirweddau ac yn datgelu trysorau cudd. Mae lliwiau hudolus codiad haul a machlud haul yn ganlyniad i ryngweithiad golau'r haul ag atmosffer y Ddaear, lle mae tonfeddi byrrach yn gwasgaru, gan adael ar ôl yr orennau a'r cochion cyfoethog sy'n paentio'r awyr.

Boed yn dal eiliadau trwy ffotograffiaeth, peintio, neu ddim ond yn torheulo yn ysblander byd natur, mae’r oriau euraidd hyn yn cynnig cipolwg hudolus ar harddwch aruchel y byd o’n cwmpas.

Lleoedd i wylio'r haul yn codi ac yn machlud

 • Pen y Fan: Mae’r copa eiconig hwn ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnig golygfeydd godidog o godiad haul a machlud haul, gyda’i gopa uchel yn rhoi golygfa banoramig o’r dirwedd o’i amgylch.

 

 • Llyn Efyrnwy: Mae dyfroedd tawel Llyn Efyrnwy yn creu lleoliad tawel ar gyfer gwylio’r haul yn codi a machlud, gyda’r gronfa ddŵr eang yn cynnig digonedd o fannau prydferth i fwynhau’r awyr cyfnewidiol.

 

 • Hay Bluff: Wedi’i leoli ar gyrion y Mynyddoedd Duon, mae Hay Bluff yn darparu golygfeydd ysgubol ar draws cefn gwlad Cymru, sy’n ei wneud yn lleoliad delfrydol ar gyfer tynnu lluniau o godiad yr haul a machlud haul.

 

 • Llyn Syfaddan: Wedi’i amgylchynu gan fryniau a choetiroedd, mae Llyn Syfaddan yn cynnig lleoliad heddychlon ar gyfer gweld prydferthwch y wawr a’r cyfnos, gyda lliwiau cyfnewidiol yr awyr yn cael eu hadlewyrchu yn y dyfroedd tawel.

 

 • Craig Cerrig-gleisiad: Mae’r brigiad creigiog dramatig hwn o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn darparu cefndir syfrdanol ar gyfer gwylio’r haul yn codi a machlud, gyda’i glogwyni geirwon a’i olygfeydd ysgubol.

 

 • Castell Powys: Wedi’i leoli yng nghanol gerddi wedi’u tirlunio’n hyfryd, mae Castell Powis yn lleoliad brenhinol ar gyfer profi codiad haul a machlud, gyda’r waliau hanesyddol wedi’u golchi â golau euraidd.

 

 • Cwm Elan: Gyda’i gronfeydd dŵr eang a’i fryniau tonnog, mae Cwm Elan yn darparu cyfleoedd di-ri ar gyfer gwylio codiad haul a machlud, gyda’r dyfroedd tawel yn adlewyrchu’r awyr liwgar.

 

 • Llwybr Clawdd Offa: Yn ymestyn ar hyd y ffin rhwng Cymru a Lloegr, mae Llwybr Clawdd Offa yn cynnig golygfannau golygfaol sy'n edrych dros gefn gwlad prydferth, gan ddarparu clwydfa perffaith ar gyfer gweld codiad haul a machlud haul.

 

 • Coedwig Maesyfed: Yng nghanol cefn gwlad Cymru, mae Coedwig Maesyfed yn cynnig mannau diarffordd i fwynhau harddwch y wawr a'r cyfnos, gyda lliwiau cyfnewidiol yr awyr yn paentio cefndir syfrdanol.

 

 • Llwybr Glyndŵr: Mae’r llwybr troed hir hwn yn ymdroelli drwy fryniau a dyffrynnoedd Powys, gan gynnig digonedd o gyfleoedd i weld codiad haul a machlud haul o wahanol olygfannau ar hyd y llwybr.

Untitled design (38).png
For my part, I know nothing with any certainty, but the sight of the stars makes me dream

Ar ôl iddi dywyllu

Nid yw'r hwyl yn dod i ben pan fydd yr haul yn machlud yn y Canolbarth.

Wrth i’r cyfnos ddisgyn, daw byd cwbl newydd o greaduriaid nosol i’r amlwg i archwilio’r dirwedd dan orchudd tywyllwch.

O ystlumod swnllyd yn gwibio drwy awyr y nos i alwadau brawychus tylluanod yn atseinio drwy'r coed, mae yna lu o fywyd gwyllt yn aros i gael ei ddarganfod ar ôl iddi nosi.

Mae moch daear yn mentro allan o'u daear i chwilota am fwyd, tra bod draenogod yn rhuthro drwy'r gerddi i chwilio am bryfed. Mae llwynogod yn patrolio eu tiriogaethau'n llechwraidd, tra bod gwyfynod yn dawnsio o amgylch goleuadau stryd a lampau porth. Mae'r troellwr yn mynd i'r awyr gyda'u galwadau corddi nodedig, ac mae ceirw yn pori'n ofalus mewn dolydd golau lleuad.

P'un a ydych chi'n frwd dros fywyd gwyllt, yn dylluan nos, neu'n chwilfrydig am y creaduriaid sy'n dod allan ar ôl iddi dywyllu, mae Canolbarth Cymru yn cynnig antur nosol wefreiddiol sy'n aros i gael eich profi.

 

 

 • Ystlumod: Mae Powys yn gartref i sawl rhywogaeth o ystlumod, gan gynnwys ystlum lleiaf cyffredin, ystlum lleiaf soprano, ac ystlumod hirglust. Mae'r mamaliaid nosol hyn yn dod i'r amlwg yn y cyfnos i hela pryfed, gan ddefnyddio ecoleoli i lywio a lleoli eu hysglyfaeth.

 

 • Tylluanod: Mae gan Bowys boblogaeth iach o dylluanod, gan gynnwys tylluanod gwyn, tylluanod brech, a thylluanod bach. Mae'r adar ysglyfaethus mawreddog hyn yn fwyaf gweithgar yn ystod y nos, gan ddefnyddio eu synhwyrau craff o weld a chlyw i hela mamaliaid bach ac adar dan orchudd tywyllwch.

 

 • Moch Daear: Mae moch daear yn olygfa gyffredin yng nghoetiroedd a chefn gwlad Powys. Mae'r hollysyddion nosol hyn yn dod allan o'u setiau ar ôl iddi nosi i chwilota am fwyd, gan fwydo ar bryfed genwair, pryfed, ffrwythau a gwreiddiau.

 

 • Draenogod: Mae'r mamaliaid pigog eiconig hyn i'w gweld yn aml mewn gerddi a gwrychoedd ledled Powys. Mae draenogod yn nosol yn bennaf, gan fentro allan yn y nos i chwilio am fwyd fel pryfed, gwlithod, a mwydod.

 

 • Llwynogod: Mae llwynogod yn greaduriaid hynod addasadwy a geir ledled Powys, o ardaloedd trefol i dir fferm gwledig. Mae'r ysglyfaethwyr cyfrwys hyn yn fwyaf gweithgar yn ystod y nos, gan ddefnyddio eu synnwyr arogli craff a'u golwg craff i hela am famaliaid bach, adar, a phryfed.

 

 • Gwyfynod: Mae Powys yn gartref i amrywiaeth eang o rywogaethau o wyfynod, y mae llawer ohonynt yn rhai nosol. Mae'r pryfed hyn yn cael eu denu gan oleuadau artiffisial ac yn aml i'w gweld yn hedfan o amgylch lampau stryd, goleuadau cyntedd, a ffenestri ar ôl iddi dywyllu.

 

 • Troellwyr: Mae'r adar hyn yn adnabyddus am eu galwadau corddi nodedig a'u hymddygiad hela o'r awyr. Mae Powys yn brif gynefin i’r troellwr mawr, yn enwedig mewn ardaloedd rhostir a choetir, lle maent yn bwydo ar bryfed sy’n hedfan yn ystod yr oriau hwyr.

 

 • Ceirw: Mae iyrchod a hydd brith yn gyffredin yng nghoetiroedd a chaeau Powys. Mae'r llysysyddion gosgeiddig hyn ar eu mwyaf gweithgar yn ystod oriau mân y bore ac yn hwyr gyda'r nos, gan eu gwneud yn olygfa gyffredin i selogion bywyd gwyllt y nos.

For my part, I know nothing with any certainty, but the sight of the stars makes me dream
 • 1) Stay cosy
  Wrap up warm, standing around staring at the skies and being lost in a sea of stars is magical.. but it is also cold. Warm socks, gloves, hats and thick soled boots are all really important and will make your star gazing experience that much more enjoyable. Take a flask of something hot with you so that you can sit and enjoy a warm drink whilst you wait for your eyes to adjust to the darkness.
 • 2) Take a torch
  Red light torches are one of the best you can have for stargazing as they help to maximise your night vision and don’t overly stimulate your eyes. It doesn’t have to cost the earth to stare at the skies, you can get a torch with a red light facility quite cheaply - have a shop around.
 • 3) Know what you're looking at
  There are some incredible apps available now to help you determine which constellation it is that you are looking at and to help you find your bearings amongst the stars - think about downloading now before you set off One of our very favourites is the Night Sky App, which beautifully illustrates the night sky, planets, constellations and satellites and uses an augmented reality map (it also has the most calming music playing in the background, which you are able to turn off if you would like the silence of the dark) Night Sky (iOS: Free)
 • What is an FAQ section?
  An FAQ section can be used to quickly answer common questions about you or your business, such as “Where do you ship to?”, “What are your opening hours?” or “How can I book a service?” It’s a great way to help people navigate your site and can even boost your site’s SEO.

Digwyddiadau, Newyddion a Dolenni 

Awyr dywyll a llygredd golau yng Nghymru 

Ewch i Ddigwyddiadau Syllu ar y Sêr 

bottom of page